szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Pobierz wycenę pojazdu:

PEUGEOT Boxer 330 HDi L1H1, LU235HW

aktualizacja...
Czas trwania:
od 2024-06-11 do 2024-06-18 12:10
Twoja oferta jest najwyższa!
Cena minimalna: nie osiągnięta

Sprzedawca:
STELLANTIS
Nr ewidencyjny 397309:
6
Marka:
Peugeot
Model:
Boxer
Opis modelu:
PEUGEOT, Boxer 330 HDi Euro 5 2198ccm
Nr rejestracyjny:
LU235HW
Rok produkcji:
2014 r.
Przebieg:
397309 km
Pojemność:
2198
Moc:
110 KM
VIN:
VF3YASMFA12589554
Data pierwszej rejestracji:
2014-04-10
Data ważności badania:
2024-08-22
Data ważności ubezpieczenia:
2025-01-31
Forma sprzedaży:
faktura VAT
Dodatkowe wyposażenie:
Wylozenie scian do pelnej wysokosci przedzialu bagazowego, Wylozenie scian do pelnej wysokosci przedzialu bagazowego, Radio CD, Radio CD, Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie, Klimatyzacja manualna, Chlapacze przednie i tylne, Zestaw palacza (przenosna popielniczka + zapalniczka), Zamek centralny, Zabezpieczenie boków czesci bagazowej do polowy wysokosci, Wspomaganie kierownicy elektryczne, Szyby barwione, Pólka nad glowa kierowcy i pasazera, Przegroda oddzielajaca przestrzen pasazerska i bagazowa, Poduszka czolowa dla kierowcy, Lakier uni, Gniazdo 12V 1, Fotel pasazera podwójny 1, Fotel kierowcy z regulacja wysokosci, odcinka 1 ledzwiowego i podlokietnikiem skladanym, El. podnoszenie szyb, przód 1, Drzwi tylne dwuskrzydlowe otwierane na boki, 1 pelne, Drzwi boczne prawe przesuwne 1, AFU - system wspomagania naglego 1 hamowania, ABS 1
Dodatkowe informacje:

Kluczyki: 1
DR: JEST
Polisa: JEST

Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko, Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław, tel. +48 71 340 08 55
Parking:
Pojazd można oglądać na parkingu:
zobacz jak dojechać

Dawro Warszawa
ul. Mrówcza 79
04-768 Warszawa

 

REGULAMIN ORGANIZACJI AUKCJI INTERNETOWYCH NA SPRZEDAZ POJAZDÓW MECHANICZNYCH

I. Słownik pojęć

Spółka - podmiot wskazany w opisie pojazdu) jako sprzedający.

Regulamin - niniejszy Regulamin.

Przetarg internetowy - procedura prowadząca do wyboru nabywcy pojazdu / pakietu pojazdów mechanicznych na warunkach najbardziej korzystnych dla Spółki.
Aukcja internetowa - procedura prowadząca do wyboru nabywcy pojazdu / pakietu pojazdów mechanicznych według kryterium wysokości ceny sprzedaży.

Aukcja z ceną minimalną - procedura prowadząca do wyboru nabywcy pojazdu / pakietu pojazdów mechanicznych według kryterium wysokości ceny sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez nabywcę pojazdu/pakietu pojazdów mechanicznych jest równa lub wyższa od ustalonej przez Spółkę ceny minimalnej za którą Spółka zgadza się sprzedać pojazd/pakiet pojazdów mechanicznych. Pakiet pojazdów mechanicznych - kilka pojazdów mechanicznych o różnym stanie technicznym i różnej wartości.

Firma - podmiot, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy w zakresie współpracy organizacyjnej i udostępnienia technicznych środków do przeprowadzenia przetargu/aukcji internetowej na sprzedaż pojazdów mechanicznych.

Uczestnik przetargu internetowego - pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej biorące udział w przetargu/aukcji internetowej. Nabywca lub Nabywca pojazdu/pakietu pojazdów mechanicznych - Uczestnik przetargu/aukcji internetowej, z którym Spółka zawiera umowę kupna sprzedaży pojazdu /pakietu pojazdów mechanicznych

Komisja Przetargowa - osoby wyłonione przez Spółkę do nadzoru i akceptacji wyników przetargu/aukcji internetowej.

Wadium - kwota, której wpłata warunkuje udział w przetargu/aukcji internetowej. Cena wywoławcza -cena pojazdu / pakietu pojazdów mechanicznych od jakiej zaczyna się przetarg/aukcja internetowa. Cena podana jest w wartości brutto. Postąpienie - kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika przetargu dla przebicia dotychczasowej oferty.

Oferta - oświadczenie woli złożone przez Uczestnika przetargu/aukcji internetowej zmierzające do zawarcia umowy kupna sprzedaży pojazdu/ pakietu pojazdów.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu/aukcji internetowej na sprzedaż przez Spółkę pojazdów mechanicznych.

2. Ogłoszenie lub warunki przeprowadzania przetargu/aukcji internetowej określone w niniejszym Regulaminie mogą zostać zmienione przez Spółkę. Informacja o zmianie ogłoszenia lub warunków przetargu/aukcji internetowej powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w pkt. V Regulaminu.

3. Celem przetargu/aukcji internetowej jest wybór najbardziej korzystnej dla Spółki oferty przedstawionej przez Uczestnika przetargu na sprzedaż pojazdu/ pakietu pojazdów mechanicznych, o których jest mowa w ust. 1.

4. Celem aukcji internetowej jest zawarcie umowy sprzedaży będącego przedmiotem aukcji pojazdu lub pakietu pojazdów z Uczestnikiem aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd lub pakiet pojazdów.

 

 

5. Organizatorem przetargu internetowego jest Spółka, która przy przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu posługuje się Firmą na podstawie zawartej umowy o współpracy.

6. Spółka może odwołać ogłoszony przetarg/aukcję internetową w każdej chwili. Informacja o odwołaniu przetargu powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w pkt. V Regulaminu.

 

III. Podstawa prawna przeprowadzenia przetarg u/aukcji internetowej.

Przetarg/aukcja internetowa przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem oraz przepisami kodeksu cywilnego.

IV. Przedmiot przetargu/aukcji internetowej.

1. Przedmiotem przetargu/aukcji internetowej są pojazdy / pakiety pojazdów mechanicznych, stanowiących własność Spółki.

2. Pojazdy mechaniczne będące przedmiotem przetargu można oglądać w miejscu i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu/aukcji internetowej.

 

V. Warunki i zasady uczestnictwa w przetarg u/aukcji internetowej.

1. Ogłoszenie o przetargu/aukcji internetowej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym dniem przez:

a) wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółki,

b) wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Firmy,

c) zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej,

d) e -mailing

 

O sposobie ogłoszenia decyduje Spółka.

2. W ogłoszeniu o przetargu/aukcji internetowej podaje się:

a) informację o Spółce jako organizatorze przetargu/aukcji internetowej,

b) informację o rodzaju postępowania, czy jest ono przetargiem czy też aukcją internetową, oraz w przypadku przetargu o kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty,

c) informację o Firmie działającej na rzecz Spółki i wspomagającej techniczną stronę organizowanego przetargu/aukcji internetowej,

d) informację o miejscu zamieszczenia regulaminu przetargu/aukcji internetowej i możliwości zapoznania się z nim,

e) informacje dotyczące pojazdów mechanicznych będących przedmiotem przetargu/aukcji internetowej (w tym: oznaczenie pojazdu, markę, pojemność silnika, rok produkcji, cenę wywoławczą wskazaną przez Spółkę),

f) wskazanie miejsca i terminów, w których można oglądać pojazdy stanowiące przedmiot przetargu/aukcji internetowej,

g) termin, miejsce i warunki przetargu/aukcji internetowej, w tym wysokość Wadium, termin i sposób jego wniesienia, pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy, termin zapłaty ceny sprzedaży.

3. W przetargu/aukcji internetowej mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, po wniesieniu Wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI ust. 7 Regulaminu.

4. Jeżeli Uczestnik przetargu/aukcji internetowej nie uiści kwoty nabycia zgłoszonej w przetargu/aukcji internetowej lub uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży pojazdu / pakietu pojazdów traci wpłacone Wadium na rzecz Spółki, które Spółka jest uprawniona zachować.  

VI. Przetarg

1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu. Czas trwania przetargu ustala Spółka.

2. Przetarg ma formę przetargu internetowego online nieograniczonego. W przypadku zastosowania Wadium przybiera formę przetargu ograniczonego.

3. O sposobie przeprowadzenia przetargu decyduje Spółka.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu może być wniesienie Wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu.

5. Udział w przetargu jest możliwy po wpłaceniu Wadium, o ile taki obowiązek został wskazany w ogłoszeniu o przetargu, oraz wypełnieniu i wysłaniu przez Uczestnika przetargu internetowego formularza zgłoszenia uczestnictwa znajdującego się na stronie internetowej Firmy - www.dawro.pl. Podpisując formularz zgłoszenia udziału Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i w pełni je akceptuje.

6. Wpłata Wadium będzie uwzględniona, gdy jego kwota wpłynie na konto Spółki przed rozpoczęciem przetargu.

7. W przetargu nie mogą uczestniczyć:

a) osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej ,ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci,

b) Firma organizująca przetarg,

c) windykatorzy, rzeczoznawcy współpracujący ze Spółką,

d) pracownicy Spółki oraz ich rodziny tj. małżonek/małżonka, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie wstępnych lub wstępnych, małżonkowie rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Firma działając w imieniu Spółki ma prawo weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z formularzem zgłoszeniowym. Oferta która nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie może zostać odrzucona.

9. Potwierdzeniem udziału w przetargu internetowym jest otrzymanie na skrzynkę mailową Uczestnika linku aktywacyjnego konta umożliwiającego Uczestnikowi zalogowanie. Po zalogowaniu Uczestnik może brać aktywny udział w przetargu oraz uzyskuje pełną informacji o przedmiocie przetargu internetowego.

10. Uczestnicy przetargu zgłaszają online przez internet kolejne postąpienia ceny. Uczestnik licytujący pakiet pojazdów mechanicznych musi złożyć ofertę dla każdego samochodu z tego pakietu.

11. Wysokość jednego postąpienia nie może być niższa niż 100,- zł i wyższa niż 2000,- zł.

12. Jeżeli kilku Uczestników zaproponowało tę samą cenę wygrywa ten Uczestnik, który złożył ofertę jako pierwszy.

13. Do przeprowadzenia przetargu wystarcza przystąpienie jednego Uczestnika.

14. Nie istnieje możliwość wycofania oferty zakupu przez Uczestnika przetargu.

15. Oferowane przez Uczestnika przetargu ceny są informacjami jawnymi, a najwyższa oferowana cena jest uwidoczniona w systemie przetargowym.

16. Przetarg wygrywa najkorzystniejsza wybrana przez Spółkę oferta zgłoszona przed zamknięciem przetargu.

17. Przetarg kończy się w terminie i o godzinie wskazanej w ogłoszeniu, Komisja Przetargowa wskazuje osobę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

18. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden Uczestnik złożył ofertę korzystniejszą od określonej w warunkach wywoławczych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden Uczestnik przetargu nie złożył oferty korzystniejszej od warunków wywoławczych.

19. Wadium wpłacone przez Uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży pojazdu/pakietu pojazdów mechanicznych. Pozostałym Uczestnikom przetargu internetowego Wadium zwraca się w terminie 14 dni po zakończeniu przetargu, a jeżeli nie doszło do przetargu - niezwłocznie po podaniu informacji o jego odwołaniu.

20. Jeżeli przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się następny przetarg, przy czym Spółka może obniżyć wysokość ceny wywoławczej lub w inny sposób zmienić warunki wywoławcze.

21. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany składu oferowanych pakietów pojazdów.

 

 

22. Z przeprowadzonego przetargu internetowego Firma sporządza, podpisuje i przesyła protokół do Komisji Przetargowej Spółki. Po zatwierdzeniu stanowi on podstawę dla Spółki do zawarcia umowy sprzedaży z wybranym Uczestnikiem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę. Komisja Przetargowa Spółki zatwierdza wynik przetargu i wyłania najkorzystniejszą ofertę złożoną w jego toku, co kończy przetarg.

 

VII. Aukcja internetowa

1. Aukcja odbywa się w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji internetowej. Czas trwania i sposób przeprowadzenia aukcji ustala Spółka.

2. Aukcja ma formę aukcji internetowej online. Kryterium wyboru oferty jest kryterium ceny - aukcję wygrywa Uczestnik oferujący najwyższą cenę zakupu pojazdu/pakietu pojazdów z zastrzeżeniem postanowień pkt. VII ust. Regulaminu.

3. Aukcja może mieć postać Aukcji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy pojazdu / pakietu pojazdów mechanicznych według kryterium wysokości ceny sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez nabywcę pojazdu/pakietu pojazdów mechanicznych jest równa lub wyższa od ustalonej przez Spółkę ceny minimalnej za którą Spółka zgadza się sprzedać pojazd/pakiet pojazdów mechanicznych. Aukcja z ceną minimalną jest oznaczona w systemie przetargowym poprzez uwidocznienie informacji "cena minimalna nie została osiągnięta", wyświetlanej aż do czasu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników aukcji oferty równej lub wyższej niż cena minimalna. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników aukcji. Oferty niższe od ceny minimalnej złożone w trakcie Aukcji nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu jej wyniku. Z zastrzeżeniem opisanych w tym punkcie odmienności Aukcji z ceną minimalną stosuje się do niej zasady przeprowadzania aukcji opisane w Regulaminie.

4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji może być wniesienie Wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o aukcji internetowej.

5. Udział w aukcji internetowej jest możliwy po wpłaceniu Wadium, o ile taki obowiązek został wskazany w ogłoszeniu o przetargu, oraz wypełnieniu i wysłaniu przez Uczestnika przetargu internetowego formularza zgłoszenia uczestnictwa znajdującego się na stronie internetowej Firmy - www.dawro.pl. Podpisując formularz zgłoszenia udziału Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i warunkami aukcji internetowej określonymi w ogłoszeniu i w pełni je akceptuje.

6. Wpłata Wadium będzie uwzględniona, gdy jego kwota wpłynie na konto Spółki przed rozpoczęciem przetargu.

7. W aukcji internetowej nie mogą uczestniczyć:

a) osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej ,ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci,

b) Firma organizująca aukcję internetową,

c) windykatorzy, rzeczoznawcy współpracujący ze Spółką,

d) pracownicy Spółki oraz ich rodziny tj. małżonek/małżonka, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie wstępnych lub wstępnych, małżonkowie rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Firma działając w imieniu Spółki ma prawo weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z formularzem zgłoszeniowym. Oferta która nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie może zostać odrzucona.

9. Potwierdzeniem udziału w aukcji internetowej jest otrzymanie na skrzynkę mailową Uczestnika linku aktywacyjnego konta umożliwiającego Uczestnikowi zalogowanie. Po zalogowaniu Uczestnik może brać aktywny udział w aukcji oraz uzyskuje pełną informacji o przedmiocie przetargu internetowego.

10. Uczestnicy aukcji internetowej zgłaszają online przez internet kolejne postąpienia ceny. Uczestnik licytujący pakiet pojazdów mechanicznych musi złożyć ofertę dla każdego samochodu z tego pakietu.

11. Wysokość jednego postąpienia nie może być niższa niż 100,- zł i wyższa niż 2000,- zł.

12. Jeżeli kilku Uczestników zaproponowało tę samą cenę wygrywa ten Uczestnik, który złożył ofertę jako pierwszy.

13. Do przeprowadzenia aukcji internetowej wystarcza przystąpienie jednego Uczestnika.

 

14. Nie istnieje możliwość wycofania oferty zakupu przez Uczestnika aukcji internetowej.

15. Oferowane przez Uczestnika aukcji ceny są informacjami jawnymi, a najwyższa oferowana cena jest uwidoczniona w systemie przetargowym.

16. Aukcję internetową wygrywa ten Uczestnik, który przed zamknięciem aukcji zaoferował najwyższą cenę.

17. Aukcję internetową kończy się w terminie i o godzinie wskazanej w ogłoszeniu.

18. Aukcja jest ważna, jeżeli chociaż jeden Uczestnik dokonał postąpienia w stosunku do ceny wywoławczej. Aukcję internetową uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden Uczestnik przetargu nie dokonał postąpienia.

19. Wadium wpłacone przez Uczestnika aukcji internetowej, który ją wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży pojazdu/pakietu pojazdów mechanicznych. Pozostałym Uczestnikom aukcji internetowej Wadium zwraca się w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji, a jeżeli nie doszło do aukcji - niezwłocznie po podaniu informacji o jej odwołaniu.

20. Jeżeli aukcja zakończyła się wynikiem negatywnym, przeprowadza się następną aukcję, przy czym Spółka może obniżyć wysokość ceny wywoławczej lub w inny sposób zmienić warunki wywoławcze.

21. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany składu oferowanych pakietów pojazdów.

22. Z przeprowadzonej aukcji internetowej Firma sporządza, podpisuje i przesyła protokół, w którym wskazuje się w szczególności Uczestnika wygrywającego aukcję i wysokość ceny zaoferowanej przez niego.

 

Aukcja z opcją pod nazwą „Twoja Oferta".

1. Podczas Aukcji internetowej Spółka ma prawo uruchomić opcję pod nazwą „Twoja Oferta", o czym Bank poinformuje w ogłoszeniu o Aukcji internetowej w sposób wskazany w pkt. V p. pkt. 1 Regulaminu .

2. Złożona przez Uczestnika Oferta nabycia Pojazdu/Pakietu pojazdów za pomocą „Twojej Oferty" będzie rozpatrywana przez Spółkę tylko wówczas gdy:

1) Pojazd/Pakiet pojazdów objęty Twoją Ofertą nie został wylicytowany podczas Aukcji internetowej zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. VII Regulaminu

lub

2) Uczestnik, który złożył najwyższą ofertę na Pojazd/Pakiet pojazdów objętych opcją „Twoją Ofertą" nie wpłacił ceny zgodnie z warunkami Regulaminu i Spółka nie zawarła umowy sprzedaży z uwzględnieniem postanowień pkt. VIII p.pkt .4 i 5 Regulaminu.

3. O przyjęciu złożonej Oferty w opcji Twoja Oferta, Firma informuje Uczestnika, który złożył najwyższą Ofertę w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia Aukcji internetowej przeprowadzonej zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. VII Regulaminu. Informacja o przyjęciu oferty przesyłana jest na adres mail Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Jeżeli kilku Uczestników korzystających z opcji pod nazwą „Twoja Oferta" zaproponowało tę samą cenę, Spółka przyjmie Ofertę Uczestnika, który złożył ją jako pierwszy.

5. Postanowienia pkt. V, VIII,IX,X Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

VIII. Zawarcie umowy

1. Umowa sprzedaży:

a) przy przetargu - zostanie zawarta przez Spółkę z wyłonionym w drodze przetargu internetowego Nabywcą pojazdu / pakietu pojazdów w terminie do 4 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wybór najkorzystniejszej oferty Uczestnika stanowi dla niego zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży.

b) przy aukcji - zostaje zawarta z momentem udzielenia przybicia dla najwyższej oferty, które następuje w momencie zakończenia aukcji internetowej.

2. Nabywca jest zobowiązany do wpłacenia całej ceny sprzedaży pojazdu/pakietu pojazdów w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu/aukcji internetowej. Nabywca jest zobowiązany odebrać pojazd / pakiet pojazdów po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu/aukcji internetowej.

3. Jeżeli:

a) Nabywca wyłoniony w drodze przetargu nie zawrze umowy sprzedaży we wskazanym przez Spółkę miejscu i terminie, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone Wadium zatrzymać;

b) Nabywca wyłoniony w drodze aukcji internetowej nie wpłaci ceny sprzedaży w przewidzianym ku temu terminie Spółka może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Nabywca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości odpowiadającej kwocie wpłaconego Wadium, a jeśli Wadium nie było warunkiem uczestnictwa w aukcji w wysokości 1000,- zł. Spółka może potrącić kwotę kary umownej z wzajemnymi wierzytelnościami Nabywcy, w tym z wierzytelnością o zwrot wpłaconego Wadium.

4. W przypadku nie wpłacenia oferowanej ceny w określonym powyżej terminie przez Uczestnika, który wygrał aukcję lub którego oferta została wybrana w toku przetargu, oferta sprzedaży może zostać skierowana do Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości ofertę zakupu.

5. W przypadku rezygnacji drugiego Uczestnika Firma może złożyć propozycję nabycia licytowanego pojazdu / pakietu pojazdów Uczestnikowi, który złożył trzecią ofertę cenową w przetargu z zastrzeżeniem, że w przetargu internetowym brało udział więcej niż 2 Uczestników. Po odrzuceniu propozycji przez drugiego (jeżeli z przetargu brało udział 2 Uczestników) lub trzeciego (jeżeli w przetargu brało udział więcej niż 2 Uczestników) przetarg/aukcję internetową uważa się za nierozstrzygniętą. O złożeniu oferty drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi decyduje Spółka.

6. Cena osiągnięta w przetargu/aukcji internetowej stanowi cenę brutto nabycia pojazdu / pakietu pojazdów.

 

IX . Wydanie pakietu pojazdów i zasady odpowiedzialności

1. Pojazdy zostaną wydane Nabywcy pojazdu /pakietu pojazdów mechanicznych nie wcześniej, niż po wywiązaniu się ze wszystkich warunków złożonej oferty, a w szczególności po zapłaceniu ceny i podpisaniu dokumentu potwierdzającego warunki umowy lub faktury VAT.

2. Za wady ukryte i braki pojazdów mechanicznych Spółka ani Firma nie ponoszą odpowiedzialności. Spółka nie odpowiada również za stan nieodebranego w terminie pojazdu mechanicznego.

3. Nieodebranie pojazdów w terminie określonym w niniejszym Regulaminie spowoduje naliczenie Nabywcy opłat parkingowych według obowiązujących w Firmie stawek za każdą rozpoczętą dobę. Firma może uzależnić wydanie pojazdu/pakietu pojazdów odbieranych po terminie ku temu przewidzianym w Regulaminie od wcześniejszej zapłaty przez Nabywcę opłat parkingowych.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Uczestnikom przetargu internetowego przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu. Pisemną skargę należy złożyć do Spółki za pośrednictwem Firmy w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Skargę rozpoznaje Spółka

i o podjętej decyzji zawiadamia zainteresowanego Uczestnika przetargu w terminie 10 dni roboczych od otrzymania skargi. O podjętej decyzji Spółka informuje Firmę.

2. Koszty zawarcia umowy i odbioru pojazdu /pakietu pojazdów mechanicznych ponosi Nabywca.

3. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.

4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi na podstawie Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Spółki.

 

Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 50 707
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: aukcje@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna