szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie

SKODA Octavia II 1.4 Classic

aktualizacja...
Czas trwania:
od 2023-05-23 do 2023-05-29 10:02
Twoja oferta jest najwyższa!
Cena minimalna: nie osiągnięta

Sprzedawca:
MultiDealer
Nr ewidencyjny 194627:
2
Marka:
Škoda
Model:
Octavia
Opis modelu:
,
Rok produkcji:
2011 r.
Przebieg:
194627 km
Rodzaj paliwa:
benzyna
Pojemność:
1390
Moc:
122 KM
Rodzaj skrzyni biegów:
manualna
Data pierwszej rejestracji:
2011-11-17
Data ważności badania:
2023-11-17
Data ważności ubezpieczenia:
0000-00-00
Forma sprzedaży:
faktura VAT
Dodatkowe wyposażenie:
1 ABS - systemzapobiegajacy blokowaniu kół 17 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie, 2 Blokada mechanizmu ró¿nicowego EDS 18 Sygnalizacja niezapietego pasa bezpieczenstwa, kierowcy, 3 Czujniki parkowania - tył 19 Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy baga¿nika, 4 Filtr p/pyłkowy 20 SystemDSR, 5 Fotel kierowcy z regulacja wysokosci 21 Systemdystrybucji siły hamowania elektroniczny, EBV, 6 Immobilizer 22 Systemelektronicznej kontroli toru jazdy ESP, 7 Kieszenie w oparciach foteli przednich 23 Systemp/poslizgowy MSR, 8 Kolumna kierownicy z regulacja wysokosci i 24, głebokosci, Systemp/poslizgowy przy przyspieszaniu ASR, 9 Lusterka zewnetrzne podgrzewane elektrycznie 25 Systempokolizyjny ACS, 10 Lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie 26 Systemwspomagania nagłego hamowania, 11 Napinacze przednich pasów bezpieczenstwa 27 Szyby przednie regulowane elektrycznie, 12 Pasy bezpieczenstwa przednie z regulacja 28, wysokoscimocowania, Szyby przyciemniane, 13 Poduszka powietrzna kierowcy 29 Wskaznik temperatury zewnetrznej, 14 Poduszka powietrzna pasa¿era zmo¿liwoscia 30, odłaczenia, Wspomaganie układu kierowniczego, 15 Poduszki powietrzne boczne przednie 31 Zamek centralny, 16 Reflektory przednie projekcyjne 32 Zestaw naprawczy opon
Dodatkowe informacje:

Pojazd posiada 1 kluczyk, Dowód rejestracyjny: JEST
 

AUKCJA Z PROWIZJĄ  - 2.80% netto od wylicytowanej ceny brutto sprzedaży pojazdu, nie mniej jednak niż 50,00 zł netto

Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko, Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław, tel. +48 71 340 08 55
Parking:
Pojazd można oglądać na parkingu:
zobacz jak dojechać

Dawro Wrocław
Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7

I. Słownik pojęć

 

Aukcja/Licytacja

oznacza procedurę prowadzącą do wyboru nabywcy składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji/Licytacji według kryterium wysokości ceny sprzedaży, nie niższej niż cena wywoławcza, o ile została wskazana.

Aukcja z ceną minimalną

oznacza procedurę prowadzącą do wyboru nabywcy majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji/Licytacji według kryterium wysokości ceny sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez nabywcę przedmiotu Aukcji/Licytacji jest równa lub wyższa od ustalonej przez Spółkę ceny minimalnej za którą Spółka zgadza się sprzedać przedmiot Aukcji/Licytacji.

Cena wywoławcza

oznacza cenę składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji/Licytacji od jakiej zaczyna się aukcja/licytacja. Cena podana jest w wartości brutto.

Firma

oznacza podmiot, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy w zakresie współpracy organizacyjnej i udostępnienia technicznych środków do przeprowadzenia Aukcji/Licytacji na sprzedaż rzeczy ruchomych.

Konsument

oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Komisja

oznacza osoby powołane przez Firmę do nadzoru i akceptacji wyników Aukcji/Licytacji zgodnie z wytycznymi Spółki.

Nabywca

oznacza Uczestnika Aukcji/Licytacji, z którym Spółka zawiera umowę sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji/Licytacji.

Oferta

oznacza oświadczenie woli złożone przez Uczestnika Aukcji/Licytacji zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji/Licytacji.

Pakiet składników majątkowych

oznacza kilka składników majątkowych o różnym stanie technicznym i różnej wartości.

Postąpienie

oznacza kwotę minimalnego podniesienia ceny zgłoszonego przez Uczestnika Aukcji/Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty.

Regulamin

oznacza niniejszy Regulamin.

Spółka

oznacza Kruk Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8, 51-116 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240829, NIP: 894-23-89-605, o kapitale zakładowym w wysokości 18.971.811,00 zł (wpłaconym w całości)

Twoja Oferta

oznacza uruchamianą na podstawie decyzji Spółki, opcję składania oświadczenia woli przez Uczestnika Aukcji/Licytacji poza tokiem Aukcji internetowej, stanowiącego wiążącą Uczestnika ofertę zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji/Licytacji za określoną przez Uczestnika cenę nabycia, składanego pod warunkiem niezawarcia umowy sprzedaży w toku Aukcji/Licytacji. Spółka jest uprawniona ale nie jest zobowiązana do zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego za cenę ujawnioną w opcji Twoja Oferta.

Uczestnik Aukcji/Licytacji

oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest uprawniona do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, biorącą udział w Aukcji/Licytacji.

Wadium

oznacza kwotę, której wpłata warunkuje udział w Aukcji/Licytacji.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania Aukcji/Licytacji na sprzedaż przez Spółkę jej składników majątkowych.
 2. Ogłoszenie lub warunki przeprowadzania Aukcji/Licytacji określone w niniejszym Regulaminie mogą zostać zmienione przez Spółkę. Informacja o zmianie ogłoszenia lub warunków Aukcji/Licytacji powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w art. Artykuł 5 Regulaminu.
 3. Celem Aukcji/Licytacji jest wybór najbardziej korzystnej dla Spółki oferty przedstawionej przez Uczestnika Aukcji/Licytacji na sprzedaż składników majątkowych, o których jest mowa w ust. 1 i zawarcie umowy sprzedaży, będącego przedmiotem Aukcji/Licytacji składnika majątkowego z Uczestnikiem Aukcji/Licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę za składnik majątkowy lub pakiet składników majątkowych.
 4. Organizatorem Aukcji/Licytacji jest Spółka, która przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Aukcji/Licytacji oraz wydaniu przedmiotu Aukcji/Licytacji wraz z dokumentacją, o ile występuje, posługuje się Firmą na podstawie zawartej umowy o współpracy.
 5. Spółka może odwołać ogłoszoną Aukcję/Licytację w każdej chwili. Informacja o odwołaniu Aukcji/Licytacji powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w art. Artykuł 5 Regulaminu.

 

III. Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji/Licytacji.

 

 1. Aukcja/licytacja przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem oraz przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Decyzję o formie sprzedaży i wyboru pomiędzy aukcją a licytacją ustną podejmuje Spółka, zamieszczając w ogłoszeniu informację o rodzaju procedury.

 

IV. Przedmiot Aukcji/Licytacji.

 

 1. Przedmiotem Aukcji/Licytacji są składniki majątkowe, stanowiące własność Spółki.
 2. Składniki majątkowe będące przedmiotem Aukcji/Licytacji można oglądać w miejscu i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o Aukcji/Licytacji.
 3. Wszystkie publikowane opisy i dokumenty dotyczące sprzedawanych składników majątkowych mają wyłącznie charakter poglądowy. Publikowane wyceny, opisy, ekspertyzy, zdjęcia i inne, nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy, ani stanu ich wyposażenia, kompletności, zużycia, czy uszkodzeń.
 4. Każdy Uczestnik Aukcji/Licytacji zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem składników majątkowych będących przedmiotem Aukcji/Licytacji i weryfikacji stanu technicznego, stopnia kompletności, wyposażenia przed złożeniem oferty.

 

V. Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji/Licytacji.

 

1. Ogłoszenieo Aukcji/Licytacji podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem Aukcji/Licytacji przynajmniej w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

a) zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki,

b) zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Firmy,

c) e – mailing.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin publikacji ogłoszenia może ulec skróceniu. O sposobie ogłoszenia decyduje Spółka.

2. W ogłoszeniu o Aukcji/Licytacji podaje się:

a) informację o Spółce jako organizatorze Aukcji/Licytacji,

b) informację o rodzaju postępowania, czy jest ono aukcją internetową, aukcją z cena minimalną, czy też licytacją ustną,

c) informację o Firmie działającej na rzecz Spółki i wspomagającej techniczną stronę organizowanej Aukcji/Licytacji,

d) informację o miejscu zamieszczenia regulaminu Aukcji/Licytacji i możliwości zapoznania się z nim,

e) informacje dotyczące składników majątkowych będących przedmiotem Aukcji/Licytacji (w tym: szczegółowy opis oraz cenę wywoławczą wskazaną przez Spółkę),

f) wskazanie miejsca i terminów, w których można oglądać składniki majątkowe stanowiące przedmiot Aukcji/Licytacji,

g) informację, iż wszelkie pytania o informacje i wyjaśnienia odnośnie składnika majątkowego stanowiącego przedmiot Aukcji/Licytacji należy kierować do Firmy na adres e-mailowy aukcje@dawro.pl,

h) termin, miejsce i warunki Aukcji/Licytacji, w tym wysokość Wadium (jeżeli jest wymagane), termin i sposób jego wniesienia, pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy, termin zapłaty ceny sprzedaży.

3. W Aukcji/Licytacji mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy Aukcji/Licytacji, po wniesieniu Wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie (jeżeli jest wymagane).

4. Uczestnik Aukcji/Licytacji zobowiązany jest do wniesienia Wadium (jeżeli jest wymagane) na rachunek Firmy prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. V./O. Wrocław nr 11 1090 1522 0000 0001 0898 8091, w terminie i wysokości wskazanych w ogłoszeniu.

5. Jeżeli Uczestnik Aukcji/Licytacji nie uiści kwoty nabycia zgłoszonej w Aukcji/Licytacji lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji/Licytacji traci wpłacone Wadium na rzecz Spółki, które Spółka jest uprawniona zachować.

 

VI. Aukcja.

 

1. Aukcja odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o aukcji. Czas trwania aukcji ustala Spółka.

2. Aukcja może mieć formę albo aukcji internetowej online, gdzie kryterium wyboru oferty jest kryterium ceny – aukcję wygrywa Uczestnik oferujący najwyższą cenę zakupu składnika majątkowego, będącego przedmiotem aukcji, jednak nie niższą niż Cena Wywoławcza jeżeli została określona albo Aukcji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy składnika majątkowego, będącego przedmiotem aukcji według kryterium wysokości ceny sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez nabywcę cena jest równa lub wyższa od ustalonej przez Spółkę ceny minimalnej za którą Spółka zgadza się sprzedać składnik majątkowy, będący przedmiotem Aukcji.

3. Aukcja z ceną minimalną jest oznaczona w systemie poprzez uwidocznienie informacji "cena minimalna nie została osiągnięta", wyświetlanej aż do czasu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników Aukcji oferty równej lub wyższej niż cena minimalna. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników Aukcji. Oferty niższe od ceny minimalnej złożone w trakcie Aukcji nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu jej wyniku. Z zastrzeżeniem opisanych w tym punkcie odmienności Aukcji z ceną minimalną, stosuje się do niej zasady przeprowadzania aukcji opisane w Regulaminie.

4. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji może być wniesienie Wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o Aukcji.

5. Udział w Aukcji jest możliwy po:

a) wpłaceniu Wadium, o ile taki obowiązek został wskazany w ogłoszeniu o Aukcji;

b) dokonaniu rejestracji Uczestnika, co następuje po wypełnieniu i wysłaniu przez Uczestnika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Firmy - www.dawro.pl;

c) przystąpieniu do wybranej Aukcji przez zarejestrowanego Uczestnika. Przystępując do wybranej aukcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i warunkami Aukcji określonymi w ogłoszeniu i w pełni je akceptuje.

6. W Aukcji nie mogą uczestniczyć:

a) osoby wchodzące w skład Komisji, ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci,

b) pracownicy Firmy organizującej Aukcję,

c) rzeczoznawcy współpracujący ze Spółką,

d) pracownicy Spółki oraz ich rodziny tj. małżonek/małżonka, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie wstępnych lub zstępnych, małżonkowie rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7. Firma działając w imieniu Spółki ma prawo weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z formularzem zgłoszeniowym i Regulaminem. Oferta która nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie może zostać odrzucona.

8. Potwierdzeniem udziału w Aukcji jest otrzymanie na skrzynkę mailową Uczestnika informacji wysyłanej przez Firmę o zaakceptowaniu przystąpienia do Aukcji. Po zalogowaniu Uczestnik może brać aktywny udział w Aukcji.

9. Uczestnicy Aukcji zgłaszają online przez internet kolejne postąpienia ceny.

10. Wysokość jednego postąpienia nie może być niższa niż 100,- zł i wyższa niż 2000,- zł.

11. W Aukcji internetowej uczestnik może skorzystać z opcji automatycznego dokonywania postąpień przez system, w granicach określonej przez Uczestnika kwoty maksymalnej (limitu). Uczestnik deklaruje kwotę maksymalną (limit), jaką gotowy jest zapłacić za składnik majątkowy będący przedmiotem Aukcji, natomiast system automatycznie ustali ofertę Uczestnika na takim poziomie, który pozwoli przebić oferty pozostałych Uczestników o kwotę minimalnego postąpienia, nie przekraczając jednak zadeklarowanej przez Uczestnika kwoty maksymalnej (limitu). Jeżeli system automatycznego postąpienia nie będzie w stanie dokonać postąpienia, z uwzględnieniem wartości przyjętego dla danej Aukcji minimalnego postąpienia, w stosunku do innej zgłoszonej i w danym momencie najwyższej oferty, wówczas system automatycznego postąpienia dokonuje jedynie zgłoszenia oferty równej tej innej najwyższej w danym momencie zgłoszonej ofercie pod warunkiem, że nie przekracza ona ustawionej kwoty maksymalnej (limitu) - w takiej sytuacji jeżeli oferta osoby trzeciej była ofertą zgłaszaną bez skorzystania z systemu automatycznego postąpienia, przyjmuje się, że oferta wyrównująca zaoferowaną cenę zgłoszona przez Uczestnika z wykorzystaniem systemu automatycznego postąpienia jest ofertą wcześniejszą (z uwagi na wpisanie przez uczestnika wcześniej limitu w automatycznym systemie) i jako taka jest ofertą korzystniejszą (wyższą).

Uczestnik może dokonać zmiany kwoty maksymalnej (limitu), jednakże nie może on wskazać kwoty niższej niż najwyższa kwota oferowana w danym momencie przez innego Uczestnika powiększona o wartość minimalnego postąpienia.

12. Jeżeli kilku Uczestników zaproponowało tę samą cenę wygrywa ten Uczestnik, który złożył ofertę jako pierwszy.

13. Do przeprowadzenia Aukcji wystarcza przystąpienie jednego Uczestnika.

14. Oferta złożona przez Uczestnika w toku Aukcji przestaje wiązać, w chwili gdy inny Uczestnik Aukcji zaoferuje korzystniejszą Ofertę.

15. Nie istnieje możliwość wycofania Oferty zakupu przez Uczestnika Aukcji.

16. Oferowane przez Uczestnika Aukcji ceny są informacjami jawnymi, a najwyższa oferowana cena jest uwidoczniona w systemie.

17. Składanie Ofert w ramach Aukcji kończy się w terminie i o godzinie wskazanej w ogłoszeniu.

18. Przybicia Uczestnikowi, który przed zakończeniem składania Ofert w ramach Aukcji zaoferował najwyższą cenę, udziela Spółka w terminie 1 dnia roboczego od chwili zakończenia składania Ofert w toku Aukcji, po stwierdzeniu prawidłowości przeprowadzania Aukcji oraz złożonej Oferty, o czym powiadamia drogą elektroniczną Uczestnika składającego najwyższą Ofertę.

19. Aukcja jest ważna, jeżeli chociaż jeden Uczestnik dokonał postąpienia w stosunku do ceny wywoławczej. Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden Uczestnik nie dokonał postąpienia.

20. Wadium wpłacone przez Uczestnika Aukcji, który ją wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży przedmiotu Aukcji, chyba że Uczestnik oświadczył o pozostawieniu Wadium na poczet innych Aukcji/Licytacji organizowanych przez Spółkę - w takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny sprzedaży na rzecz Spółki nie odliczając od niej kwoty pozostawionego Wadium. Pozostałym Uczestnikom Aukcji Wadium zwraca się w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu Aukcji, a jeżeli nie doszło do Aukcji – niezwłocznie po podaniu informacji o ich odwołaniu, chyba że Uczestnik oświadczył o pozostawieniu Wadium na poczet innych Aukcji/Licytacji organizowanych przez Spółkę.

21. Jeżeli Aukcja zakończyła się wynikiem negatywnym, może zostać przeprowadzona następna Aukcja, przy czym Spółka może zmienić warunki wywoławcze w tym wysokość Ceny Wywoławczej.

22. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych pakietów składników majątkowych przed rozpoczęciem Aukcji.

23. Z przeprowadzonej Aukcji Firma sporządza, podpisuje i przesyła protokół (raport), w którym wskazuje się w szczególności Uczestnika wygrywającego Aukcję i wysokość ceny zaoferowanej przez niego.

 

VII. Licytacja ustna.

 

1. Licytacja odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o licytacji.

2. Licytacja odbywa się ustnie – licytację wygrywa Uczestnik oferujący najwyższą cenę zakupu składnika majątkowego, będącego przedmiotem licytacji.

3. Warunkiem uczestnictwa w licytacji może być wniesienie Wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o licytacji.

4. Udział w licytacji jest możliwy po wpłaceniu Wadium, o ile taki obowiązek został wskazany w ogłoszeniu o licytacji, oraz przesłaniu przez Uczestnika, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w licytacji ustnej z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi upoważnienie osób reprezentujących Uczestnika do działania w jego imieniu. Podpisując formularz zgłoszenia udziału Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i warunkami licytacji, określonymi w ogłoszeniu i w pełni je akceptuje.

5. Wpłata Wadium będzie uwzględniona, gdy jego kwota wpłynie na konto Spółki najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień licytacji.

6. W licytacji nie mogą uczestniczyć:

a) osoby wchodzące w skład Komisji, ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci,

b) pracownicy Firmy organizującej licytację,

c) rzeczoznawcy współpracujący ze Spółką,

d) pracownicy Spółki oraz ich rodziny tj. małżonek/małżonka, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie wstępnych lub zstępnych, małżonkowie rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7. Firma działając w imieniu Spółki ma prawo weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z formularzem zgłoszeniowym i Regulaminem. Oferta która nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie może zostać odrzucona.

8. Potwierdzeniem udziału w licytacji jest uzyskanie przez Uczestnika znaku legitymacyjnego (numerka licytacyjnego) za pomocą którego Uczestnik dokonuje postąpień.

9. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wezwania nie ma dalszego postąpienia.

10. Wysokość jednego postąpienia nie może być niższa niż określona w ogłoszeniu o licytacji.

11. Kwota zaoferowana przez jednego uczestnika przestaje wiązać, w chwili gdy inny Uczestnik licytacji zaoferuje kwotę wyższą.

12. Licytację wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą kwotę.

13. W razie braku kolejnych postąpień Przewodniczący Komisji zamyka licytację i dokonuje przybicia ogłaszając numer licytującego, który wygrał licytację oraz wylicytowaną cenę brutto.

14. Nie istnieje możliwość wycofania złożonej oferty zakupu przez Uczestnika licytacji.

15. Licytacja jest ważna, jeżeli chociaż jeden Uczestnik dokonał postąpienia w stosunku do Ceny Wywoławczej. Licytację uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden Uczestnik nie dokonał postąpienia.

16. Wadium wpłacone przez Uczestnika licytacji, który ją wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży przedmiotu licytacji. Pozostałym Uczestnikom licytacji Wadium zwraca się w terminie 14 dni po zakończeniu licytacji, a jeżeli nie doszło do licytacji – niezwłocznie po podaniu informacji o jej odwołaniu.

17. Jeżeli licytacja zakończyła się wynikiem negatywnym, może zostać przeprowadzona następna licytacja, przy czym Spółka może zmienić warunki wywoławcze w tym wysokość Ceny Wywoławczej.

18. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych pakietów składników majątkowych przed rozpoczęciem licytacji.

19. Z przeprowadzonej licytacji Firma sporządza, podpisuje i przesyła protokół (raport), w którym wskazuje się w szczególności Uczestnika wygrywającego licytację i wysokość ceny zaoferowanej przez niego.

 

VIII. Zawarcie umowy

 

1. Umowa sprzedaży przy Aukcji/Licytacji zostaje zawarta z momentem udzielenia przybicia dla najwyższej Oferty.

2. Nabywca jest zobowiązany do :

a) zapłacić cenę wynikającą z Oferty zaakceptowanej przez Spółkę w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

b) zapłacić na rzecz Firmy opłaty aukcyjnej (prowizji) w wysokości 2,80% netto od wylicytowanej ceny brutto sprzedaży pojazdu, nie mniej jedna niż 250,- zł netto.Opłata aukcyjna (prowizja) płatna jest na podstawie przesłanej przez Firmę informacji ( faktury proforma) w terminie 3 dni od informacji o zakończeniu Aukcji internetowej. Zapłata opłaty aukcyjnej (prowizji) warunkuje wydanie wylicytowanego pojazdu. Po dokaniu opłaty aukcyjnej na rzecz Firmy zostanie wystawiona Faktura VAT za wykonaną usługę aukcyjną. Nabywca wyraża zgodę na przesłanie mu przez Firmę Faktur elektronicznych zgodnie ze sposobem komunikacji określonym w systemie.

c) odebrać Pojazd/Pakiet pojazdów po zapłaceniu ceny, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży ( zakończenia aukcji).

3. Jeżeli Nabywca wyłoniony w drodze Aukcji/Licytacji nie wpłaci ceny sprzedaży w przewidzianym temu terminie Spółka może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Nabywca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości odpowiadającej kwocie wpłaconego Wadium, a jeśli Wadium nie było warunkiem uczestnictwa w Aukcji/Licytacji kwoty w wysokości 5.000,- zł. Spółka może potrącić kwotę kary umownej z wzajemnymi wierzytelnościami Nabywcy, w tym z wierzytelnością o zwrot wpłaconego Wadium.

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku wpłacenia przez Nabywcę ceny wynikającej z Oferty zaakceptowanej przez Spółkę, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, Spółka jest upoważniona do odstąpienia od przedmiotowej umowy sprzedaży oraz zaoferowania zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów z Uczestnikiem, który złożył drugą co do wysokości Ofertę zakupu.

5. W przypadku rezygnacji drugiego Uczestnika z zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów, umowa sprzedaży może zostać zawarta z Uczestnikiem, który złożył trzecią co do wysokości Ofertę zakupu, z zastrzeżeniem, że w Aukcji/Licytacji wzięło udział więcej niż 2 Uczestników. Po odrzuceniu propozycji przez drugiego (jeżeli w Aukcji/Licytacji wzięło udział 2 Uczestników) lub trzeciego Uczestnika (jeżeli w Aukcji/Licytacji wzięło udział więcej niż 2 Uczestników) Aukcję/Licytację uważa się za nierozstrzygniętą. O złożeniu propozycji zawarcia umowy sprzedaży drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi decyduje Spółka. Oferta Spółki jest przekazywana drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej na adres mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym, w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji/Licytacji.

6. Cena osiągnięta w Aukcji/Licytacji albo zaproponowana w zaakceptowanej przez Spółkę Ofercie stanowi cenę brutto nabycia Pojazdu/Pakietu pojazdów.

7. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i odbioru Pojazdu/Pakietu pojazdów ponosi Nabywca.

8. Jedyną akceptowalną przez Spółkę formą płatności ceny sprzedaży jest przelew bankowy na numer konta wskazany w zawiadomieniu wysyłanym przez Firmę informującym Uczestnika o wygranej Aukcji/Licytacji lub przyjęciu Oferty.

9. Na wniosek Uczestnika Aukcji/Licytacji, który ją wygrał (Nabywca) i jest zobowiązany do zapłaty całości ceny sprzedaży, Spółka dopuszcza możliwość sfinansowania zakupu rzeczy przed podmiot trzeci (instytucja finansowa), z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy leasingu, cena sprzedaży rzeczy ustalona w wyniku aukcji stanowi wartość umowy leasingu (przedmiot leasingu).

 

IX. Opcja „Twoja Oferta”

 

1. Równolegle do prowadzonej Aukcji/Licytacji Spółka może uruchomić opcję Twoja Oferta, informacja o czym znajdzie się w ogłoszeniu o Aukcji/Licytacji.

2. Złożone w ramach opcji Twoja Oferta oferty Uczestników nabycia składnika majątkowego stanowią ich wiążące oświadczenia o gotowości zawarcia umowy sprzedaży dotyczące licytowanych przedmiotów za cenę ujawnioną w treści Twojej Oferty. Do zawarcia umowy sprzedaży w oparciu o ofertę złożoną w trybie opcji Twoja Oferta dochodzi tylko w drodze wyraźnego powiadomienia Uczestnika przez Spółkę, za pośrednictwem Firmy o akceptacji jego oferty.

3. Złożona w ramach opcji Twoja Oferta oferta Uczestnika:

a) staje się wiążącą Uczestnika ofertą pod warunkiem, iż nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego w toku Aukcji/Licytacji lub Uczestnik, który zawarł umowę sprzedaży w toku Aukcji/Licytacji nie uiścił ceny sprzedaży w zakreślonym terminie;

b) przestaje wiązać Uczestnika, który ją złożył po upływie 14 dni licząc od dnia zakończenia Aukcji/Licytacji.

4. Z przeprowadzonej oceny ofert składanych w ramach opcji Twoja Oferta, Komisja sporządza protokół, który stanowi podstawę decyzji Spółki w zakresie zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego.

5. Spółka jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do wyboru w okresie kiedy mają one charakter wiążący jednej ze złożonych w ramach opcji Twoja Oferta ofert nabycia składników majątkowych, o czym za pośrednictwem Firmy powiadomi na piśmie Uczestnika składającego Twoją Ofertę. Przesłanie przez Firmę w imieniu Spółki oświadczenia o wyborze Twojej Oferty Uczestnika w terminie jej ważności stanowi zawarcie umowy sprzedaży danego składnika majątkowego. Do zawartej umowy stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności art. Artykuł 8 i Artykuł 10.

 

X. Wydanie przedmiotu Aukcji/Licytacji i zasady odpowiedzialności

 

 1. Przedmiot Aukcji/Licytacji zostanie wydany Nabywcy nie wcześniej, niż po wywiązaniu się ze wszystkich warunków złożonej oferty, a w szczególności po zapłaceniu ceny i podpisaniu dokumentu potwierdzającego warunki umowy (odbioru) oraz dostarczeniu dokumentów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010 nr 46, poz. 276 z późn. zm.).
 2. Do umów sprzedaży zawieranych z Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem, nie mają zastosowania przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy będących przedmiotem sprzedaży, którą to odpowiedzialność z tytułu rękojmi się wyłącza.
 3. Za wady ukryte i braki przedmiotu Aukcji/Licytacji Spółka ani Firma nie ponoszą odpowiedzialności. Spółka nie odpowiada również za stan nieodebranego w terminie przedmiotu Aukcji/Licytacji.
 4. Nieodebranie przedmiotu Aukcji/Licytacji w terminie określonym w niniejszym Regulaminie spowoduje naliczenie Nabywcy opłat za przechowywanie według obowiązujących w Firmie stawek za każdą rozpoczętą dobę. Firma może uzależnić wydanie składników majątkowych odbieranych po terminie ku temu przewidzianym w Regulaminie od wcześniejszej zapłaty przez Nabywcę opłat za przechowanie.

5. Wydanie Pojazdu/Pakietu Pojazdów nastąpi w lokalizacji wskazanej w opisie każdego Pojazdu/Pakietu Pojazdów.

 1. Jeżeli Uczestnik, który wygrał Aukcję/Licytację nie stawi się osobiście lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika w celu odebrania Pojazdu we wskazanym miejscu i terminie lub nie zapłaci ceny, Spółka może:

a. odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i zażądać zapłaty kary umownej o której stanowi Artykuł 8.3;

b. podjąć decyzję o niedopuszczeniu tego Uczestnika do kolejnych Aukcji/Licytacji organizowanych przez Spółkę.

 1. Spółka nie udziela gwarancji oraz nie świadczy usług posprzedażowych związanych z Pojazdami/Pakietem Pojazdów.

 

XI. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 2. Spółka będzie przetwarzała dane osobowe Uczestnika w okresie niezbędnym dla wykonania uprawnień i obowiązków Uczestników, uprawnień i obowiązków Spółki jako organizatora Aukcji wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu związanym z realizacją Aukcji internetowej.
 3. Uczestnikom Aukcji internetowej przysługuje prawo składania osobistych, pisemnych, bądź mailowych reklamacji. Adresem właściwym do składania przez Konsumenta reklamacji jest adres Firmy, tj. Mariola Nosko „Dom Aukcyjny”, ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław oraz adres e-mail: aukcje@dawro.pl. Przesłanie reklamacji w poprzez pocztę elektroniczną oznacza domyślną zgodę na prowadzenie dalszej komunikacji z Uczestnikiem w tej formie, na adres e-mail z którego wysłana została reklamacja, chyba że co innego wynika z treści reklamacji.
 4. Reklamacje w zakresie czynności związanych z przeprowadzeniem Aukcji internetowych z dopiskiem „Aukcja internetowa z dnia (data zakończenia Aukcji internetowej)” mogą być składane do Spółki za pośrednictwem Firmy przez cały czas trwania Aukcji internetowej, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia licytacji, zaś w przypadku opcji pod nazwą „Twoja Oferta” w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika przez Firmę o rozpatrzeniu jego Oferty przez Spółkę. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (w przypadku nadania reklamacji w Urzędzie Pocztowym), data złożenia reklamacji (w przypadku złożenia reklamacji osobiście) lub data wysłania wiadomości na adres e-mail.
 5. Reklamacja w zakresie czynności związanych z przeprowadzeniem Aukcji internetowych powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika, numer Aukcji internetowej, której dotyczy reklamacja oraz wskazanie jakie działanie lub zaniechanie Spółki lub Firmy jest przedmiotem reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub e-mailem (jeśli wyrażona została zgoda) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji przez Uczestnika.
 7. Przy rozpatrywaniu reklamacji Firma opiera się na treści niniejszego Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Firmę w imieniu Spółki.
 8. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
 9. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 11 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827)Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

 1. Koszty zawarcia umowy i odbioru przedmiotu Aukcji/Licytacji ponosi Nabywca.
 2. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 3. Wszelkie spory związane z Regulaminem, Aukcjami/Licytacjami lub umowami zawieranymi na podstawie Regulaminu z Nabywcami niebędącymi Konsumentami rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Spółki.
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 50 707
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: aukcje@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna