szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa o pow. 969 m2, Szare

Data:
2021-07-23 10:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
9 360,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

PRZETARG OFERTOWY: Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marzeny Zakrzewskiej (sygn. akt X GUp 761/20/1) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości upadłego – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 4019/4, 4019/6, położona w miejscowości Szare, gmina Milówka, powiat żywiecki, województwo śląskie, o powierzchni 969 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00125278/9, objęta opinią sporządzoną w dniu 12.02.2021 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Izabelę Machate, za cenę nie niższą niż kwota 9 360,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Marzena Zakrzewska – OFERTA – sygn. akt X GUp 761/20/1” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej, notariusze Lidia Maciążek – Ulanowska, Agnieszka Rzadkowska S.C. w Dąbrowie Górniczej przy al. Tadeusza Kościuszki 27 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 22 lipca 2021 r. do godziny 12:00, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na numer rachunku bankowego masy upadłości 02 1090 2008 0000 0001 4741 4062, do dnia 22 lipca 2021 r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości,

4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem w toczącym się postępowaniu upadłościowym, jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą z syndykiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby jak również osobą pozostającą z syndykiem w faktycznym związku lub prowadzącą z syndykiem wspólne gospodarstwo domowe,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków,

7. oświadczenie oferenta o wskazaniu adresu poczty elektronicznej, na który organizator przetargu przekaże informację o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawa do przedmiotu sprzedaży wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przekazanie takiej informacji drogą mailową.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej, notariusze Lidia Maciążek – Ulanowska, Agnieszka Rzadkowska S.C. w Dąbrowie Górniczej przy al. Tadeusza Kościuszki 27 w dniu 23 lipca 2021 r. o godzinie 10:00, ponadto:

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. wyboru oferty dokonuje Organizator Przetargu,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia dokonania przez organizatora przetargu wyboru oferty,

4. wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez syndyka,

5. w przypadku zamieszczenia przez oferenta w ofercie zakupu nieprawdziwych danych oferent traci złożone wadium,

6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez organizatora przetargu,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez syndyka kancelarii notarialnej,

8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

9. umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez organizatora przetargu,

10. nabywca pokrywa wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do przedmiotu sprzedaży,

11. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

12. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Krzysztofa Damek w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

13. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Krzysztofa Damek przy ul. 11 Listopada 1,

14. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 696 423 390.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Szare
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna