szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Urząd Skarbowy w Gdyni

Nazwa:

Lokal mieszkalny w Gdyni, ul. Poziomkowa; garaż

Data:
2022-02-01 10:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Gdyni
ul. Hutnicza 25, Gdynia
Cena wywoławcza
356 325,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Garaże
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2020 r., w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 lutego 2022 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni, przy ul. Hutniczej 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego poł. w Gdyni, przy ul. Poziomkowej 17B/4 wraz z udziałem w prawie własności przynależnego gruntu pod budynkiem – działki nr 2012, obr. Dąbrowa 0014 o powierzchni 1 664 m2 oraz takim samym udziałem 482/10000 w częściach wspólnych budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00039425/5, należącego do zobowiązanego Marka Mysłowieckiego.

Wyceniany lokal mieszkalny zlokalizowany jest w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej. Lokal mieszkalny nr 4 w kl. B o powierzchni 86,69 m2 położony jest na drugiej i trzeciej kondygnacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Poziomkowej nr 17 ABC, wybudowanego w 1996 roku. Składa się z komunikacji z klatką schodową, pokoju dziennego z aneksem kuchennym i jadalnym i spiżarni, a na wyższej kondygnacji z dwóch pokoi, przedpokoju i łazienki z WC. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o powierzchni 2,70 m2. Konstrukcja budynku w systemie tradycyjnym murowanym z bloczków betonowych i bloczków gazobetonowych, docieplona styropianem z akrylowym tynkiem cienkowarstwowym. Stropy żelbetowe, monolityczne przypuszczalnie typu Filigran. Lokal mieszkalny wyposażony jest w przyłącza: instalacji wodociągowej – woda zimna i ciepła z sieci miejskiej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną oraz domofonową. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

 

Suma oszacowania wynosi 475 100,00 zł.

Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości, co stanowi kwotę 356 325,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 47 510,00 zł, nie później niż na godzinę przed terminem rozpoczęcia licytacji.

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni.

Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego o numerze 25 1010 1140 0165 4813 9120 0000 z dopiskiem „licytacja nieruchomości Gdynia, ul. Poziomkowa 17B/4” i w tym przypadku w licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organem Egzekucyjnym, pod nr tel. (58) 765 48 67. W tych samych dniach można również przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie tut. Urzędu. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje o konieczności wcześniejszego umówienia wizyty. Wizytę umówić można elektronicznie za pośrednictwem strony wizyta.podatki.gov.pl lub telefonicznie pod nr (58) 765 48 67.

W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji, przysługuje skarga, którą składa się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Czynności związane z przeprowadzeniem licytacji będą odbywały się z zachowaniem reżimu epidemicznego, obowiązującego w dniu dokonywania czynności związanych z licytacją. Jednocześnie w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji związanej z COVID-19, zastrzega się możliwość odwołania czynności lub zmian ich terminu.

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni, Organ egzekucyjny udziela dodatkowych informacji pod numerem

telefonu: (58) 765 48 67 w godzinach 8:00-14:00. Sprawę prowadzi Mariusz Hinc.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2020 r., w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 lutego 2022 r. o godz. 12:00

 

w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni, przy ul. Hutniczej 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu niemieszkalnego – garażu, poł. w Gdyni, przy ul. Poziomkowej 17B/7, wraz z udziałem w prawie własności przynależnego gruntu pod budynkiem – działki nr 2012, obr. Dąbrowa 0014 o powierzchni 1 664 m2 oraz takim samym udziałem 81/10000 w częściach wspólnych budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00039426/2, należącego do zobowiązanego Marka Mysłowieckiego.

Wyceniany lokal niemieszkalny – garaż, zlokalizowany jest w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej, wybudowany w 1996 roku. Lokal garażowy o powierzchni 15,03 m2 znajduje się w przyziemiu budynku, jest typowym w standardzie wykończenia garażu i wyposażenia bez zaniedbań remontowych. Lokal jest wyposażony w przyłącze elektroenergetyczne. Posadzka surowa betonowa, stolarka drzwiowa: uchylne stalowe drzwi garażowe bez automatyki otwarcia, powłoki malarskie: malowanie emulsyjne, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Brak usterek remontowych, garaż bez kanału, wąski, o niewielkiej powierzchni, o niskim standardzie wykończenia, przestarzały funkcjonalnie. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

 

Suma oszacowania wynosi 24 700,00 zł.

Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości, co stanowi kwotę 18 525,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 2 470,00 zł, nie później niż na godzinę przed terminem rozpoczęcia licytacji.

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni.

Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego o numerze 25 1010 1140 0165 4813 9120 0000 z dopiskiem „licytacja nieruchomości Gdynia, ul. Poziomkowa 17B/7 – garaż” i w tym przypadku w licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organem Egzekucyjnym, pod nr tel. (58) 765 48 67. W tych samych dniach można również przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie tut. Urzędu. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje o konieczności wcześniejszego umówienia wizyty. Wizytę umówić można elektronicznie za pośrednictwem strony wizyta.podatki.gov.pl, lub telefonicznie pod nr (58) 765 48 67.

W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji, przysługuje skarga, którą składa się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Czynności związane z przeprowadzeniem licytacji będą odbywały się z zachowaniem reżimu epidemicznego, obowiązującego w dniu dokonywania czynności związanych z licytacją. Jednocześnie w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji związanej z COVID-19, zastrzega się możliwość odwołania czynności lub zmian ich terminu.

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni, Organ egzekucyjny udziela dodatkowych informacji pod numerem

telefonu: (58) 765 48 67 w godzinach 8:00-14:00. Sprawę prowadzi Mariusz Hinc.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Poziomkowa
Kod i miasto:
Gdynia
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna