szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Astal sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomości w Gorzowie Śląskim, ul. Karola Miarki, Oleska; aktywa

Data:
2022-02-11 12:15
Sprzedawca:
Astal sp. z o.o. w upadłości
ul. Karola Miarki 18 , 46-310
tel. 32 308 0000
Cena wywoławcza
2 295 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ASTAL SP. Z O.O.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM [KRS: 0000037135]

 

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEGO DO ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

– W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Astal sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 66/20 zaprasza do składania ofert zakupu przedsiębiorstwa, tj.:

1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami przemysłowymi i biurowymi stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w Gorzowie Śląskim przy ulicy Karola Miarki 18, stanowiąca działki oznaczone nr 2193 o powierzchni 18 044 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1L/00011285/3;

2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Gorzowie Śląskim przy ulicy Oleskiej, stanowiąca działki oznaczone nr 2186, 2187, 2188, 2190 o łącznej powierzchni 6 197 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1L/00052117/4;

3. pozostałe aktywa:

a)    wartości niematerialne i prawne;

b)    zasoby ludzkie;

c)    środki trwałe ruchome;

d)    pozostałe wyposażenie;

e)    zapasy (materiały)

za cenę nie niższą niż: 2 295 000,00 PLN + ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

Charakterystyka oferty:

1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego – ofertowego, nieograniczonego z dnia 13.12.2021 r.;

2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;

3. ceny wywoławcza to 75% kwoty wynikającej z opisu i oszacowania sporządzonego przez Jarosława Jaromina w dniu 14.08.2020 r.;

4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o.
w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 11.02.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Astal sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 66/20 – NIE OTWIERAĆ”;

5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 230 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 8436 0003 0000 0026 8341 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;

6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8, w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 12:15;

7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 20 000,00 PLN, syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;

8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;

9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta;

10. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz regulaminy wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.astal.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Karola Miarki, Oleska
Kod i miasto:
Gorzów Śląski
Województwo:
opolskie
ASTALZDJECIE1
ASTALZDJECIE2
ASTALZDJECIE3
ASTALZDJECIE4
ASTALZDJECIE5
ASTALZDJECIE6
ASTALZDJECIE7
ASTALZDJECIE8
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna