szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

P.H. "HAWEX" Wojciech Latocha

Nazwa:

Nieruchomości w Paczkowie

Data:
2022-08-24 12:00
Sprzedawca:
P.H. "HAWEX" Wojciech Latocha
ul. Wielowiejska 12A, 44-180 Toszek
tel. 534 066 386
Cena wywoławcza
229 575,20 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

sygn. akt: XII GUp 385/18

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości P.H. „Hawex” Wojciech Latocha w upadłości z siedzibą w Toszku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości na następujących warunkach:

 

Przedmiotem sprzedaży są prawa własności nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład majątku masy upadłości P.H. „Hawex” Wojciech Latocha w upadłości z siedzibą w Toszku.

 

1. W skład majątku masy upadłości wchodzą poniżej opisane prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych i nieruchomości gruntowej niezabudowanej :

 

1.2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym o charakterze magazynowym piętrowym, położonej w Paczkowie przy ul. Daszyńskiego 14, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 701/5, 701/8, 701/11, 701/12, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1N/00047852/2 po cenie nie niższej niż 968 476,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), określone w regulaminie przetargu, złożonym do akt przez syndyka przy piśmie datowanym na dzień 21 marca 2022 r. Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny;

 

1.3 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym o charakterze warsztatowym położonej w Paczkowie obręb 0001 przy ul. Daszyńskiego, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 710/1, 710/3, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1N/00078534/3, OP1N/00082177/3 po cenie nie niższej niż 229 575,20 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 20/100), określone w regulaminie przetargu, złożonym do akt przez syndyka przy piśmie datowanym za dzień 21 marca 2022 r. Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny;

 

1.4 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem usługowym z zakresu turystyki, obiektem biurowo - mieszkalnym z węzłem gospodarczo sanitarnym, kompleksem magazynowym o zróżnicowanej wysokości, obiektem stacji trafo, położonej w Paczkowie przy ul. Daszyńskiego 12-12a, stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 701/3, 701/4, 701/9, 701/10, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1N/00047842/9, po cenie nie niższej niż 2 682 282,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 40/100) określone w regulaminie przetargu, złożonym do akt przez syndyka przy piśmie datowanym za dzień 21 marca 2022 r. Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

 

2. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku. Oferta winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: Wojciech Latocha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H. „HAWEX” Wojciech Latocha w upadłości z siedzibą: 44-180 Toszek, ul. Wielowiejska 12a, Sygn. akt XII GUp 385/18 i dostarczona do Biura Podawczego w Sądzie Rejonowym Gliwice Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, w godzinach pracy Biura przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Biura Podawczego.

 

3. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium dla poszczególnych składników majątku masy upadłości tj .:

 

dla poz. 1.2 w wysokości 96 847,60 złotych

(słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 60/100) ;

dla poz. 1.3 w wysokości 22 957,52 złotych

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 52/100);

dla poz. 1.4 w wysokości 268 228,24 złotych

(słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 24/100).

 

Wadium za poszczególne składniki majątku masy upadłości należy wpłacać na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 52 1020 2401 0000 0002 0161 1086 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

 

4. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 

5. Sędzia-Komisarz dokonuje otwarcia ofert i syndyk wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

6. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

 

7. Oferta kupna powinna zawierać:

 

1)      nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta;

2)      proponowaną cenę zakupu netto oraz termin i formę zapłaty;

3)      potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;

4)      oświadczenie, że oferent nie jest Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej;

5)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków i zasad w nich zawartych.

 

8. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godzinie 12:00, sala 112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

 

9. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

 

10. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

11. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.

 

12. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

 

13. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa – pomniejszona o wpłacone wadium – powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

 

14. Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

 

15. Szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży przedsiębiorstwa zatwierdzone postanowieniem Sędziego-Komisarza w sprawie XII GUp 385/18, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 oraz w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 41-101 Gliwice).

 

16. Nieruchomości wchodzące w skład majątku masy upadłości można oglądać w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel. 501 438 343).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Daszyńskiego
Kod i miasto:
Paczków
Województwo:
opolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna