szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DAWRO.PL

Artykuł 1.    Słownik pojęć, Reguły interpretacyjne

Artykuł 2.    Postanowienia ogólne

Artykuł 3.    PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Artykuł 4.    Dostęp do funkcjonalności portalu

Artykuł 5.    ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

Artykuł 6.    Ochrona danych osobowych

Artykuł 7.    Konsekwencje niewłaściwego użytkowania

Artykuł 8.    Liniki i odsyłacze

Artykuł 9.    Ciasteczka („cookies”)

Artykuł 10.   Przepisy końcowe


 

Artykuł 1.Słownik pojęć, Reguły interpretacyjne

 1. Definicje

Określenia podane poniżej, użyte dalej w treści niniejszego Regulaminu rozpoczynające się od wielkiej litery otrzymują dla potrzeb tego Regulaminu następujące znaczenia:

 1.  

Dom Aukcyjny

oznacza Mariolę Nosko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mariola Nosko „Dom Aukcyjny”, ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław, NIP  9521128061, REGON: 932831930

 1.  

Konto

prowadzone dla Zarejestrowanego Użytkownika przez Dom Aukcyjny pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Zarejestrowanego Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu DAWRO

 1.  

Portal DAWRO

oznacza wszystkie strony internetowe www.dawro.pl

 1.  

Użytkownik

oznacza każdą osobę odwiedzającą strony internetowe wchodzące w skład Portalu DAWRO

 1.  

Zarejestrowany Użytkownik

oznacza Użytkownika, który dokonał rejestracji na Portalu DAWRO zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1.  

Regulamin

oznacza niniejszy Regulamin.

 1. Interpretacja

Do Regulaminu, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, zastosowanie mają następujące reguły interpretacyjne:

 1. słowa pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w definicjach opisanych w punkcie 1.1 Regulaminu;
 2. nagłówki, artykuły i inne wyróżnienia w tekście Regulaminu mają charakter porządkowy i nie wpływają na interpretację tekstu Umowy;
 3. zwroty użyte w liczbie pojedynczej oznaczają także liczbę mnogą i odwrotnie, zgodnie z kontekstem;

Artykuł 2.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania Portalu DAWRO zarządzanego przez Dom Aukcyjny.
 2. Każda osoba, przed skorzystaniem z Portalu DAWRO, powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie ze Portalu DAWRO oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy do Portalu DAWRO lub jego wydzielonej części można przejść z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do Portalu DAWRO.

 

Artykuł 3.PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

 1. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video, ich układ na Portalu DAWRO, a także zastosowane oprogramowanie podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony wartości intelektualnej. Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego zabronione jest kopiowanie tych obiektów w całości lub w części w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania. Niedozwolone jest także modyfikowanie wyżej wymienionych treści lub umieszczanie ich na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe wchodzące w skład Portalu DAWRO zawierają również materiały objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je Domowi Aukcyjnemu celem umieszczenia na Portalu DAWRO.
 2. Jeżeli nie zastrzeżono odmiennie, wszystkie znaki umieszczone na Portalu DAWRO są prawnie chronionymi znakami towarowymi Domu Aukcyjnego, dotyczy to w szczególności znaków logo oraz emblematów.

 

Artykuł 4.Dostęp do funkcjonalności portalu

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z Portalu DAWRO z poszanowaniem zasad określonych przez Artykuł 5. Prawo to obejmuje w szczególności możliwość przeglądania treści znajdujących się na Portalu DAWRO oraz korzystania z jego funkcjonalności, z wyłączeniem treści i funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Użytkownik może dokonać rejestracji na Portalu DAWRO, co następuje po wypełnieniu i wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej. Podczas procesu rejestracji Użytkownik obowiązany jest stosować się do „Instrukcji użytkownika” dostępnej do pobrania na wskazanej wyżej stronie internetowej.
 3. Zarejestrowanymi Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Z momentem rejestracji na Portalu DAWRO Użytkownik uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik zyskuje dostęp do dodatkowych treści i funkcjonalności Portalu DAWRO, które oznaczone są na Portalu DAWRO jako dostępne tylko dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Tylko Zarejestrowani Użytkownicy mogą brać udział w aukcjach internetowych ogłaszanych na Portalu DAWRO.
 6. Zasady przeprowadzania poszczególnych aukcji internetowych ogłaszanych na Portalu DAWRO są określane przez szczególne regulaminy. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z ich treścią przed wzięciem udziału w danej aukcji internetowej.
 7. Czas złożenia oferty, wykonania przystąpienia do aukcji oraz innych działań za pośrednictwem serwisu dawro.pl  ustalany jest według czasu serwerowego właściwego dla serwera serwisu dawro.pl widoczengo na stronie aukcji danego przedmiotu.

Artykuł 5.ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu DAWRO w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem praw osób trzecich. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Dom Aukcyjny.
 2. Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Portalu DAWRO. Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury internetowej Portalu DAWRO, a także próby uzyskania jakimikolwiek sposobami nielegalnego dostępu do sieci Portalu DAWRO.
 3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych regulaminów mających zastosowanie do przeprowadzania aukcji internetowych, w których bierze on udział.
 4. Obowiązkiem każdego Zarejestrowanego Użytkownika jest należyte wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu Portalu DAWRO. W szczególności, podstawowym obowiązkiem każdego Zarejestrowanego Użytkownika jest terminowa zapłata sprzedawcy zaoferowanej ceny.
 5. Zarejestrowanemu Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Konto Zarejestrowanego Użytkownika na Portalu DAWRO jest niezbywalne.
 6. Zarejestrowany Użytkownik powinien zachować w tajemnicy login i hasło do swojego Konta.
 7. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek zapewnić, żeby wszystkie dane Użytkownika były zawsze aktualne i odpowiadały prawdzie. W razie zmiany danych, w szczególności takich jak imię, nazwisko (firma przedsiębiorcy), adres zamieszkania (siedziby), PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, każdy Zarejestrowany Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować swoje Konto na Portalu DAWRO.   
 8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych funkcjonalności Portalu DAWRO w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo danego Konta jest zagrożone. Dom Aukcyjny może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Zarejestrowanego Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Zarejestrowany Użytkownik odzyska dostęp do Konta.

 

Artykuł 6.ochrona danych osobowych

 1. W trakcie korzystania z Portalu DAWRO mogą być zbierane dane osobowe Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju danych osobowych zbieranych przez Dom Aukcyjnych, celu dla którego są one zbierane oraz sposobu ich ochrony, zawarte są w Polityce prywatności zamieszczonej na Portalu DAWRO, z którą powinien zapoznać się każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu DAWRO.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dom Aukcyjny.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Artykuł 7.konsekwencje niewłaściwego użytkowania

 1. Bez uszczerbku dla innych praw Domu Aukcyjnego wynikających z powszechnie obowiązującego prawa lub regulacji o charakterze wewnętrznym, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Dom Aukcyjny ma prawo zablokować i/lub usunąć jego Konto na Portalu DAWRO.
 2. Przesłanką zablokowania lub usunięcia Konta Zarejestrowanego Użytkownika na Portalu DAWRO jest w szczególności:
  1. podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych wymaganych podczas rejestracji (w szczególności imię/nazwisko, firma, adres, PESEL, NIP, numer telefonu),[MM7]  a także niewywiązanie się z obowiązku bieżącego aktualizowania tych danych,
  2. zmiana użytkownika Konta (przekazywanie zarejestrowanych kont nie jest dozwolone),
  3. udostępnianie Konta innym osobom,
  4. niewywiązanie się z obowiązków określonych w pkt 5.4 Regulaminu,
  5. inne, poważne naruszenie niniejszego Regulaminu,
  6. śmierć Użytkownika.
 3. W przypadku powzięcia przez Dom Aukcyjny uzasadnionych informacji o naruszeniu, o którym mowa w pkt 7.2, Dom Aukcyjny może Konto Zarejestrowanego Użytkownika według własnego wyboru zablokować albo od razu usunąć. O zablokowaniu lub usunięciu Konta Zarejestrowany Użytkownik jest niezwłocznie informowany na adres e-mail podany w trakcie procesu rejestracji.
 4. W przypadku zablokowania Konta, Dom Aukcyjny wzywa Zarejestrowanego Użytkownika do złożenia wyjaśnień odnośnie dokonanego naruszenia. Dom Aukcyjny dokonuje analizy przedstawionych wyjaśnień i w przypadku uznania ich za uzasadnione, przywraca dostęp do Konta Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem przywrócenia dostępu do Konta jest zaprzestanie dokonywania naruszeń i/lub usunięcie jego skutków.  
 5. W przypadku niezłożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 7.4 Regulaminu lub uznania tych wyjaśnień za niewystarczające, Dom Aukcyjny może usunąć Konto tego Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. Osoba, której Konto na Portalu DAWRO zostało zablokowane lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się na Portalu DAWRO. Ponowna rejestracja takiej osoby skutkuje automatycznym usunięciem jej nowego Konta. Usunięcie konta wyklucza taką osobę na przyszłość od udziału w aukcjach i licytacjach organizowanych przez wszystkie podmioty posługujące się w tym celu organizacyjnymi i technicznymi środkami, które udostępniane są przez Dom Aukcyjny.
 7. Przy zablokowaniu lub usunięciu Konta usuwane są wszystkie trwające oferty danego Użytkownika i odwołany jest jego udział w aukcjach i licytacjach. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Domu Aukcyjnego lub organizatora aukcji i licytacji.

 

Artykuł 8.Liniki i odsyłacze

 1. Na Portalu DAWRO mogą znaleźć się linki czy odsyłacze do innych stron, które nie są zarządzane przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny dokłada wszelkich starań, żeby linki i odsyłacze nie prowadziły do stron internetowych mogących wyrządzić szkodę Użytkownikowi. Biorąc jednak po uwagę fakt, że Dom Aukcyjny nie ma wpływu na treść tychże stron internetowych, Użytkownik korzystna z linków i odsyłaczy na własną odpowiedzialność, o czym niniejszym jest zawiadamiany. O ile nie stwierdzono inaczej, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za te strony oraz jednoznacznie odcina się od wszelkich treści na nich zawartych. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich podanych przez Dom Aukcyjny linków do obcych portali oraz treści zamieszczonych na stronach, do których te linki prowadzą.
 2. Zabronione jest tworzenie przez Użytkowników hiperłączydo Portalu DAWRO czy też udostępnianie linków sugerujących lub wskazujących, iż Dom Aukcyjny sponsoruje lub popiera daną stronę użytkownika lub inne strony internetowe.

 

Artykuł 9.ciasteczka („cookies”)

Portal DAWRO korzysta z ciasteczek (pliki cookies) w celu poprawy komfortu korzystania z Portalu DAWRO przez Użytkowników. Szczegółowe informacje o plikach cookies zostały zamieszczone na Portalu DAWRO w sekcji „Cookies”. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu DAWRO, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami tam zamieszczonymi.

 

Artykuł 10.przepisy końcowe

 1. Dom Aukcyjny dokłada wszelkich starań, aby Portal DAWRO był wolny od złośliwego oprogramowania, jednak Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu DAWRO w systemie teleinformatycznym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych. W szczególności, Dom Aukcyjny podejmuje wszelkie czynności, żeby wyeliminować wirusy ze stron internetowych wchodzących w skład Portalu DAWRO, ale nie może tego zagwarantować. Dlatego też Użytkownik korzystający z Portalu DAWRO powinien mieć zainstalowane na swoim urządzeniu aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz dochować należytych środków ostrożności. Niezależnie od powyższego, Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane wirusami.
 2. Dom Aukcyjny dokłada starań, aby korzystanie z Portalu DAWRO było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Dom Aukcyjny nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu DAWRO lub jego poszczególnych elementów.
 3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu DAWRO, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 4. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na w ogólnodostępnym miejscu Portalu DAWRO. Zamieszczenie na Portalu DAWRO nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem każdego Użytkownika. Korzystanie z Portalu DAWRO po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda Użytkownika na te zmiany.
 5. Dom Aukcyjny może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Portalu DAWRO, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać świadczenia poprzez Dom Aukcyjny niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi dostępnych na Portalu Aukcyjnym. O zmianach istotnych cech narzędzi Dom Aukcyjny informuje ogłoszeniem na Portalu DAWRO, w pozostałym zakresie zmiany wprowadzane są bez uprzedzenia.
 6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Portalu DAWRO nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Domu Aukcyjnego.

Wrocław, dnia 01-06-2015

Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna