szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza

Nazwa:

Działka o powierzchni 1,7539 ha

Data:
2019-10-03 10:40
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Szamotułach
Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Rynek 36/2, 64-500
tel. 61 442 35 19
Cena wywoławcza
57 877,50 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
581/17
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW P01A/00061191/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

3 października 2019 r. o godz. l0:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Aleja 1 Maja 5a 64-500 Szamotuły w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości - nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wielonek - działka nr 517/11 o powierzchni 1,7539 ha, obręb Wielonek, ark. mapy 1. Działka płaska, o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Niezabudowana. Teren gruntowy, użytkowany rolniczo. Dojazd gruntowy - dostęp do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne. Otoczenie stanowią tereny rolne. Dla terenów, na którym znajduje się szacowana nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostroróg zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Ostroróg Nr XIII/86/2000 z 26.04.2000 r. teren ten oznaczony został jako tereny upraw rolnych. Nieruchomość należy do dłużnika: (…), położona: 64-541 Ostroróg, Wielonek, Działka 517/11 o powierzchni l,7539 ha, obręb Wielonek, ark. mapy 1 dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00061191/9.

 

Suma oszacowania wynosi 77 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 877,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 717,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto

BGŻ BNP PARIBAS 36 1600 1462 1823 8310 7000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu. Sprzedaż licytacyjna nieruchomości odbywa się zgodnie z założeniami ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z art 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. z 2012 roku poz. 803 ze zm. nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Powyższe ograniczenie nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez: - osobę bliską zbywcy, tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione, -jednostkę samorządu terytorialnego, - Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, - spółkę prawa handlowego, ,której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będące operatorem sytemu przesyłowego albo posiadające koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2018r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000), - osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancje wolności sumienia i wyznania - parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody, - osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. poz. 1089) w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy - albo została wywłaszczona na te same cele, - Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.    

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Wielonek
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna