szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż ruchomości i nieruchomości

Data:
2020-01-31 15:30
Sprzedawca:
FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej
Ul. Wołczyńska 24 , 60-003
tel. 602 501 848
Cena wywoławcza
450 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i ruchomości położonych w Poznaniu i w Głogowie

 

I. Przedmiotem sprzedaży są:

I.1.       łącznie wymienione poniżej w pkt. a, b i c składniki:

a)   prawo wieczystego użytkowania działki gruntu nr 27 o powierzchni 5 560 m2 położonej w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej 24, ogrodzonej, zabudowanej budynkiem biurowca, placem parkingowym i innymi urządzeniami, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1P/00086643/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych w Poznaniu.

b)   prawo własności działki gruntu nr 1/16 o powierzchni 404 m2 położonej w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 24, zabudowanej drogą wjazdową do działki z pkt. a powyżej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1P/00183836/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych w Poznaniu.

c)    ruchomości stanowiące wyposażenie budynku biurowca (meble, sprzęt ITI) objęte Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Przetargu;

-        cena wywoławcza netto składników z pkt. I.1. a, b, c wynosi 5 393 600 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).

I.2.prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 6/22, 6/23, 6/16, 6/26, 6/30, 6/18, 6/24 o łącznej powierzchni 17 437 m2, położonych w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 40, zabudowanych budynkami, drogami wewnętrznymi, placami, torami, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1P/00086643/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych w Poznaniu;

-        cena wywoławcza netto przedmiotu określonego w pkt. I.2. wynosi 5 447 200 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych).

I.3.prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 6/31, 6/8, 1/29, 1/23, 1/22, 6/29, 6/17, 6/27, 6/13, 6/25, 1, 4/1 o łącznej powierzchni 86 191 m2, położonych w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej/Nowosolskiej, zabudowanych – poza działką 6/8 – budynkami, drogami wewnętrznymi, torami, placami i ogrodzeniem, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1P/00086643/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych w Poznaniu;

-        cena wywoławcza netto przedmiotu określonego w pkt. I.3. wynosi 17 561 200 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).

I.4.prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 19/3, 21/1 i 21/2 o łącznej powierzchni 2,4131 ha położonych w Głogowie przy ul. Krochmalnej zapisane w księdze wieczystej Kw LE1G/00030986/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych,

-        cena wywoławcza netto przedmiotu określonego w pkt. I.4. wynosi 450 000 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

II. Regulamin przetargu wraz z jego załącznikami określa sposób złożenia oferty, wymogi co do treści oferty i jej załączników, sposób wyboru oferty oraz reguluje pozostałe kwestie związane z udziałem w przetargu, w tym wadium.

 

III. OFERTY

1. Oferta oraz dokumenty stanowiące załączniki do oferty, w tym oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią regulaminu i załączników do regulaminu i inne wymagane regulaminem przetargu oświadczenia winny być złożone w języku polskim.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)   zapłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu objętego ofertą na rachunek bankowy FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań w PKO BP SA nr 94 1020 4115 0000 9002 0191 1999, uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium winno nastąpić najpóźniej w dniu 31.01.2020 r. do godziny 10:00.

b)   złożenie kompletnej pisemnej oferty spełniającej wymogi określone regulaminem przetargu w terminie do dnia 31.01.2020 r. do godziny 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby upadłej spółki, ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań. Oferta winna być złożona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „FEROCO PRZETARG Nieruchomości Poznań/Głogów – NIE OTWIERAĆ PRZED 31.01.2020 r. godzina 15:30” oraz spełniać warunki określone w ogłoszeniu oraz w niniejszym Regulaminie.

3. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie upadłej spółki w dniu 31.01.2020 r. o godzinie 15:30.

4. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego (masy upadłości) jeżeli oferent zaoferuje cenę nabycia niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferty nie przystąpi do czynności notarialnej obejmującej umowę sprzedaży lub jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie wpłaci ceny sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości (rachunek jak dla wadium) w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

5. Zapoznanie się z regulaminem przetargu i załącznikami do regulaminu (operaty szacunkowe nieruchomości, wykaz ruchomości), wydanie regulaminu oraz uzyskanie dodatkowych informacji może nastąpić w terminie uzgodnionym z syndykiem pod numerem telefonu 602 501 848.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienie przetargu aż do jego zakończenia, tj. do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wpłacone wadium podlega w tym przypadku zwrotowi w terminie 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez syndyka. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium lub uprawnienie do żądanie naprawienia szkody.

7. Zwrot wadium w przypadkach wskazanych w Ogłoszeniu lub w Regulaminie Przetargu następuje bez oprocentowania.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Poznań, Głogów
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna