szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat

Nazwa:

Działki gruntu o pow. 1,27 ha i 0,38 ha; Skrzyniec Drugie

Data:
2021-10-21 09:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
Wojciech Piłat
Mełgiewska 2, 20-209
tel. 81 528 03 93
Cena wywoławcza
6 750,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
117/19
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 października 2021 r. o godz. 9:00

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika (…), położonej w miejscowości: Skrzynice Drugie, gm. Jabłonna, na którą składają się następujące działki gruntu:

1. niezabudowana działka gruntu ornego o nr ew. 143/19, o powierzchni 1,27 ha, o wymiarach: 53 m, 210 m, 88 m, 200 m (kształt trapezu).

Suma oszacowania: 39 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 29 250,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 3 900,00 zł.

2. działka gruntu ornego o nr ew. 143/21, o powierzchni 0,38 ha, o wymiarach: 18/210 m (o kształcie prostokąta).

Suma oszacowania: 9 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 6 750,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 900,00 zł.

Nieruchomość składająca się z ww. działek posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00177331/8. Obie działki w ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako grunty orne RIVb. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna działki leżą w terenie upraw polowych bez prawa zabudowy -RP, w obszarze Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Działki przylegają do siebie jednym z dłuższych boków. Położone są na terenie gruntów rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie użytków rolnych i leśnych. Dojazd do działek odbywa się drogą gruntową. Licytacja odbędzie się z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.). dot. prawa pierwokupu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika: 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318, w tytule podać sygn. sprawy Sygn. akt GKm 117/19 (podać w odpowiedzi i w tytule wpłaty), najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 tj. z dnia 2017.06.14). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy Jabłonna oraz zostało zamieszczone w portalach branżowych a także na stronie: www.licytacje.komornik.pl.  

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Skrzyniec Drugie
Województwo:
lubelskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna