szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Zakłady Elektrochemiczny „EMA-BRZEZIE” w Raciborzu w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż wierzytelności 

Data:
2022-05-20 00:00
Sprzedawca:
Zakłady Elektrochemiczny „EMA-BRZEZIE” w Raciborzu
w upadłości likwidacyjnej
Zakładowa 2, 47-400 Racibórz
tel. 32 260 15 45
Cena wywoławcza
10 696,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
 

 

 

 

Syndyk masy upadłości, Zakładów Elektrochemicznych „EMA BRZEZIE” w Raciborzu sprzeda wierzytelności, przysługujące od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami Sądu o łącznej wartości należności głównej 1 069 567,69 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 69/100), wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami postępowań egzekucyjnych, za cenę nie niższą niż 1% wartości nominalnej tj. za cenę 10 696,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), do której to ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

I. Warunkiem zakupu jest:

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt XII GUp 1/16, Zakłady Elektrochemiczne „EMA BRZEZIE” w Raciborzu” i zapakowana w kopertę z dopiskiem „OFERTA – WIERZYTELNOŚCI – EMA BRZEZIE” i dostarczona do Biura syndyka masy upadłości Jana Mike w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1, do dnia 20 maja 2022 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Biura syndyka masy upadłości.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

 1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta.
 2. proponowaną cenę zakupu.
 3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym oferowanych wierzytelności.
 4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem w toczącym się postępowaniu upadłościowym, jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą z syndykiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby jak również osobą pozostającą z syndykiem w faktycznym związku lub prowadzącą z syndykiem wspólne gospodarstwo domowe.
 5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze syndyka masy upadłości Jana Mike w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1 w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 12:00.

 1. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Zakładów Elektrochemicznych „EMA BRZEZIE” w Raciborzu.
 2. rękojmia za wady prawne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
 3. syndyk może odstąpić od podpisania umowy sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu przesłanki.
 4. złożona oferta przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy nie wybrano którejkolwiek z ofert.
 5. wszelkie informacje o sprzedaży udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna