szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy prawa własności do lokalu mieszkalnego

Data:
2022-09-01 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 12 222 34 98
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 

 

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 29 położonego w Krakowie przy ul. Kordiana 64B wraz z udziałem w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowiącym drogę.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 29 położonego w Krakowie przy ul. Kordiana 64B składającego się z 3 pokoi, łazienki, korytarza oraz przedpokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni 52,35 m2 wraz z balkonem o powierzchni 3m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00393120/3, zwany dalej „Lokal” wraz z udziałem w wysokości 5535/1062613 w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego urządzeniem(droga), dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00393152/6, zwany dalej „Droga”

- zwane dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”.

Przedmiot sprzedaży sprzedawany jest łącznie, nie ma możliwości złożenia oferty na niektóre tylko Składniki Sprzedaży.

Cena wywoławcza wynosi:

·         410 529,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 00/100 złotych) za Lokal;

·         4 921,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden 00/100 złotych) za Drogę,

tj. łącznie  415 450 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 86 1090 2590 0000 0001 4761 6929, wadium w wysokości 41 545 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złote i 00/100) w terminie do dnia 01.09.2022 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Adriana Groń, VIII GUp 193/21/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do 01.09.2022 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 01.09.2022 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Adriany Groń, VIII GUp 193/21/S – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1.        dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);

2.        wskazanie Przedmiotu sprzedaży, którego dotyczy oferta;

3.        proponowaną cenę nabycia (z podaniem ceny za Lokal i ceny za Drogę), nie niższą od ceny wywoławczej,

4.        wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

5.        podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji).

Do oferty należy załączyć:

1.        aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z innego rejestru, do którego wpisany jest uczestnik konkursu albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent {jeżeli dotyczy);

2.        dowód uiszczenia wadium;

3.        oświadczenie oferenta, że:

- oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń;

- oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

4.        w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

5.        w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

6.        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

 

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.

Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 02.09.2022 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 13:00.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1,po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98)  lub na stronie internetowej: https://aegis.pl/.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
małopolskie
IMG_5689
IMG_5686
IMG_5687
IMG_5690
IMG_5691
IMG_5692
IMG_5693
IMG_5694
IMG_5695
IMG_5696
IMG_5697
IMG_5698
IMG_5699
IMG_5700
IMG_5701
IMG_5702
IMG_5703
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna