szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działka zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w realizacji oraz udziały w działkach stanowiących drogę dojazdową

Data:
2024-03-01 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 517 299 966
Cena wywoławcza
825 134,40 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Inne nieruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Bronisławy Małek zamieszkałej w Rudzie Śląskiej

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż za cenę nie niższą niż

825 134,40 złote (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 40/100)

praw do nieruchomości w postaci:

 

1. prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1599/8, o powierzchni 892 m2, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w realizacji, o powierzchni użytkowej 241,85 m2, położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Dębowej 10 B, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1S/00017937/7,

2. udziału w 1/4 części prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1602/8, o powierzchni 117 m2, położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Dębowej, stanowiąca drogę dojazdową m. in. do działki nr 1599/8, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1S/00047604/3,

3. udziału w 1/6 części prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej, jako działka nr 1812/8, o powierzchni 116 m2, położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Dębowej, stanowiąca drogę dojazdową m. in. do działki nr 1599/8, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1S/00043057/5.

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem „Bronisława Małek – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt – XII GUp 32/17” i dostarczona w kolejnej kopercie z dopiskiem „Bronisława Małek – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt – XII GU p 32/17” do Kancelarii Notarialnej Notariusza Agnieszki Rzadkowskiej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Tadeusza Kościuszki 27 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 28 lutego 2024 r. do godziny 11:00, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu.

2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej praw do nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy nr 23 1090 2008 0000 0001 3415 9216, prowadzony dla postępowania upadłościowego Bronisławy Małek do dnia 28 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy).

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości,

4. oświadczenie, że oferent nie jest: syndykiem w toczącym się postępowaniu, jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą z syndykiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby, jak również osobą pozostającą z syndykiem w faktycznym związku, prowadzącą z syndykiem wspólne gospodarstwo domowe,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw do przedmiotu sprzedaży,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad w nim zawartych.

7. oświadczenie oferenta o wskazaniu adresu poczty elektronicznej na który organizator przetargu może przekazać informację o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawa do przedmiotu sprzedaży wraz z oświadczeniem oferenta o wyrażeniu zgody na przekazanie takiej informacji drogą mailową.

 

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 14:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Agnieszki Rzadkowskiej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Tadeusza Kościuszki 27, ponadto:

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. wyboru oferty dokonuje Organizator Przetargu

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Organizatora Przetargu, bez odsetek,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie określonym przez Organizatora Przetargu,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. w przypadku nie uiszczenia na powyższy rachunek bakowy całości ceny nabycia najpóźniej do chwili zawarcia umowy sprzedaży (przed jej podpisaniem), nabywca traci złożone wadium,

7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru kancelarii notarialnej, w której zostanie podpisana umowa kupna-sprzedaży,

8. Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy kupna-sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

9. umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Organizatora Przetargu,

10. nabywca pokrywa wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do przedmiotu sprzedaży,

11. z operatem szacunkowym oraz z regulaminem przetargu można się zapoznać w siedzibie syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu,

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu do wglądu w siedzibie syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr telefonu: 517 299 966.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Dębowa
Kod i miasto:
Ruda Śląska
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna