szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż działki - Celiny

Data:
2024-07-24 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. telefonu 602 501 848
Cena wywoławcza
214 900,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 

 

Syndyk Masy Upadłości w sprawie PO1P/GUp-s/238/2022 zaprasza

do składania ofert i udziału w przetargu na sprzedaż

składnika masy upadłości w postaci nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 24 o powierzchni 5,4600 HA położonej w miejscowości Celiny, gmina Chmielnik, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie  objętej księgą wieczystą nr KI1B/00059542/6

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 24 o powierzchni 5,4600 HA położona w miejscowości Celiny, gmina Chmielnik, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie  objęta księgą wieczystą nr KI1B/00059542/6.

Cena wywoławcza (cena minimalna) wynosi: 214 900 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy dziewięćset złotych).

1. Sprzedaż odbywa się w trybie nieograniczonego pisemnego przetargu. Oferta oraz dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być złożone w języku polskim. W przypadku ich złożenia w języku obcym winny być przedłożone ich tłumaczenia na język polski, przy czym za wiążącą uznaje się treść oferty i oświadczeń w języku polskim.   Szczegółowe wymogi oferty zawiera Regulamin przetargu.

2. Warunkiem sprzedaży jest złożenie prawidłowej pod względem formalnym oferty i następnie jej wybór jako najkorzystniejszej.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) zapłata wadium w wysokości 21 490 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) winna nastąpić do dnia 23.07.2024 przelewem na rachunek w PKO BP S.A. O/Gniezno nr 19 1020 4115 0000 9602 0002 7375 ze wskazaniem w tytule wpłaty: PO1P/GUp-s/238/2022 – wadium do przetargu.  Wadium nie podlega oprocentowaniu.

b) złożenie kompletnej pisemnej oferty w języku polskim do dnia 24.07.2024 do godziny 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura syndyka: Kancelaria Adwokacka adw. Beata Mikołajewicz, ul. Topolowa 3, 62-200 Gniezno. Oferta winna być złożona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg NR PO1P/GUp-s/238/2022”  oraz spełniać warunki określone w ogłoszeniu oraz w Regulaminie Przetargu.

4. Otwarcie kopert z ofertami i wybór oferty w trybie wskazanym w Regulaminie przetargu nastąpi w Gnieźnie przy ul. Topolowej 3  w dniu 24.07.2024 o godzinie 15:00.

5. Na wniosek zainteresowanych skierowany na adres mailowy syndyka bamikolajewicz@gmail.com syndyk prześle w terminie 3 dni roboczych Regulamin przetargu i operat szacunkowy przedmiotu przetargu. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 602 501 848 lub pod adresem e-mail: bamikolajewicz@gmail.com

6. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienie przetargu aż do jego zakończenia.  Wpłacone i nieoprocentowane wadium podlega zwrotowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez syndyka o odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu bez wybrania oferty i unieważnieniu przetargu. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium lub do żądania naprawienia szkody lub do żądania zawarcia umowy sprzedaży.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
świętokrzyskie
1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna