strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ślusarstwo Usługowo-Produkcyjne Stanisław Szemik w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość gruntowa zabudowana: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 132,40 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-11
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 132,40 m2
Cena wywoławcza: 775 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

Stanisława Szemika w upadłości likwidacyjnej prowadzącego działalność gospodarczą

w Kętach  (sygn. akt: VIII GUp 36/09/S) ogłasza

 

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAZ NIERUCHOMOŚCI

 

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 600 objętej księgą wieczystą  nr KR2E/00000061/6 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 602/1 obj. KW nr KR2E/00029055/0, położonych  w Kętach (32-650), przy ul. Żeromskiego 5.  Działka o nr ewid. 600 jest zabudowana: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 132,40 m2, budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. użytkowej 409,60 m2 oraz wiatą stalową.

Sprzedaż odbywa się  w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego (dalej: PUIN).

 

II. Cena wywoławcza wynosi  775 000 złotych.  Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

 

III. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości w trybie art. 320 PUIN wraz z  proponowaną ceną nabycia nie niższą niż cena wywoławcza i dowodem wpłaty wadium.

Oferty należy składać w zaklejonych, zapieczętowanych kopertach z napisem „Sygn. akt       VIII Gup 36/09/S Przetarg ofertowy Stanisław Szemik w Kętach w upadłości       likwidacyjnej”. Z dopiskiem  „Nie   otwierać”,  najpóźniej do dnia 5 maja 2016 roku   na  adres Sądu  Rejonowego  dla  Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczego dla  spraw upadłościowych i  restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

2. Wpłacenie w pieniądzu wadium w kwocie 77 500 złotych przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w Banku BPH S.A. nr: 28 1060 0076 0000 3260 0192 6126 do dnia 5 maja  2016 roku (włącznie). O zachowaniu terminu decyduje data uznania rachunku bankowego masy  upadłości.

3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

4. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie  przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

IV. Rozstrzygniecie przetargu

1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu   11 maja  2016 r.  o godz. 12:30  w bud. Sądu  Okręgowego w Krakowie  ul. Przy Rondzie 7, Pawilon „K” sala nr 222;

2. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. O wyborze oferenta decyduje kryterium ekonomiczne/najwyższa zaproponowana cena. Oferta złożona po terminie oznaczonym do składania ofert pozostaje bez rozpoznania i nie wywiera wpływu na wybór oferenta;

3. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-komisarza;

4. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia Sędziego-komisarza;

Uczestnik przetargu, którego oferta  została wybrana,  jest związany ofertą do upływu terminu zawarcia umowy  sprzedaży, pozostałych oferentów złożone oferty przestają wiązać;

5. Syndykowi przysługuje prawo do odwołania, jak również unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Regulamin przetargu, operat szacunkowy, wzory wymaganych oświadczeń są do wglądu w Biurze Syndyka, ul. Cegielniana 6 lok. 5, 30-404 Kraków; tel. (51) 126 40 64; e-mail: biuro@syndykpolska.pl

Nieruchomość można oglądać po uprzednim ustaleniu terminu -  dane kontaktowe jak wyżej.

                   

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żeromskiego
Miasto: Kęty
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone