szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

Nazwa:

Działka zabudowana o pow. 1,1444 ha oraz działki niezabudowane o pow. 0,12 ha i 0,17 ha 

Data:
2024-05-15 14:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach
Karolina Szynalik-Żywicka
ul. Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice
tel. 012 272 11 37
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
278/22
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Inne nieruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15 maja 2024 r. o godz.14:00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala 27 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

Nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 246/6 o pow. 1,1444 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 25 oraz niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 246/3 o pow. 0,12 ha i nr 246/2 o pow. 0,17 ha, położonej w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00035475/5 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Działki ewidencyjne nr 246/6, nr 246/3, nr 246/2 przylegają bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej urządzonej w granicach działki nr 205 (ul. Górska). W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach:

Działka ewidencyjna nr 246/2: terenów zabudowy jednorodzinnej, terenów rolniczych, terenów lasów. W północnej części działki występują osuwiska aktywne ciągle. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy, przez teren działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy.

Działka ewidencyjna nr 246/3: terenów zabudowy jednorodzinnej, terenów rolniczych, terenów lasów. W centralnej oraz wschodniej części działki występują osuwiska aktywne ciągle. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy, przez teren działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy.

Działka ewidencyjna nr 246/6: terenów zabudowy jednorodzinnej, terenów rolniczych, terenów lasów. W południowo-zachodniej części działki występują osuwiska aktywne ciągle. Wzdłuż zachodniej granicy, przez teren działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Przez wschodnią część działki przebiega strefa techniczna od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Działka ewidencyjna nr 246/3 o powierzchni 0,12 ha: Wg rejestru gruntów w granicach działki występują w przeważającej części grunty orne klasy IVa, w pozostałej części grunty pastwisk trwałych klasy IV oraz grunty leśne klasy IV. Działka w kształcie nieregularnego czworoboku. W granicach działki występują duże deniwelacje terenu. Teren nachylony w kierunku wschodnim. Zachodnia część działki miejscowo zadrzewiona, pozostała część działki porośnięta roślinnością trawiastą. Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej (ul. Górska). Wzdłuż drogi przebiega bariera drogowa, brak urządzonego zjazdu z drogi. W przypadku zagospodarowania (zabudowy) działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niezbędne będzie sporządzenie projektu technicznego zjazdu uzgodnionego z zarządcą drogi oraz budowa zjazdu. Sieć gazowa, wodociągowa oraz napowietrzna linia sieci energetycznej przebiega w odległości powyżej 20 m. Zgodnie z mapą zasadniczą: w zachodniej części działki skarpa o nachyleniu w kierunku wschodnim, a zachodnia część działki oznaczona symbolem informującym o zakrzewieniu działki.

Działka ewidencyjna nr 246/2 o powierzchni 0,17 ha: Wg rejestru gruntów w granicach działki występują w przeważającej części grunty orne klasy IVa, w pozostałej części grunty pastwisk trwałych klasy IV, grunty leśne klasy IV oraz grunty łąk trwałych klasy V. Działka w kształcie nieregularnego czworoboku. W granicach działki występują duże deniwelacje terenu. Teren nachylony w kierunku wschodnim, zadrzewiony i zakrzewiony głównie grab, brzoza. Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej ul. Górska. Wzdłuż drogi przebiega częściowo bariera drogowa. Istniejący zjazd z drogi powiatowej nie spełnia obowiązujących warunków technicznych, w przypadku zagospodarowania (zabudowy) działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niezbędna będzie przebudowa tego zjazdu w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z zarządcą drogi. Sieć gazowa, wodociągowa oraz napowietrzna linia sieci energetycznej przebiega w odległości powyżej 20 m. Zgodnie z mapą zasadniczą: w zachodniej części działki skarpa o nachyleniu w kierunku wschodnim, a zachodnia część działki oznaczona symbolem informującym o zakrzewieniu działki.

Działka ewidencyjna nr 246/6 o powierzchni 1,1444 ha: Wg rejestru gruntów w granicach działki występują grunty orne klasy IVa oraz klasy IVb, grunty łąk trwałych klasy V, grunty pastwisk trwałych klasy III i IV, grunty leśne klasy IV oraz tereny zabudowane na użytkach rolnych. Kształt działki mocno nieregularny. W granicach działki występują duże deniwelacje terenu, nachylenie w kierunku wschodnim. Teren działki nieogrodzony. Południowa oraz wschodnia część działki zadrzewiona i zakrzewiona. W pozostałej części działki teren porośnięty roślinnością trawiastą oraz miejscowo zadrzewiony i zakrzewiony. W zachodniej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej gminnej, sieci gazowej oraz napowietrznej linii sieci elektroenergetycznej wraz z wykonanymi przyłączami do budynku. Nieruchomość nie posiada dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej (nieczystości ciekłe odprowadzane są do kanalizacji własnej – szambo). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej. Zjazd na teren nieruchomości częściowo o nawierzchni utwardzonej betonem, częściowo kamieniem. Zgodnie z mapą zasadniczą w zachodniej części działki posadowiony jest budynek gospodarczy, natomiast w trakcie oględzin nieruchomości stwierdzono iż budynek został rozebrany; południowo-zachodnia część działki oznaczona symbolem informującym o zakrzewieniu działki.

Uwaga: Zgodnie z mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi wygenerowaną z portalu Państwowego Instytutu Geologicznego Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej przeważająca część działki nr 246/3, niewielka część działki nr 246/2 położone są w terenie osuwisk aktywnych ciągle.

budynek mieszkalny oznaczony numerem ewidencyjnym 3729, adres: ul. Górska 25, status budynku: wybudowany, konstrukcja ścian zewnętrznych: murowana, ilość kondygnacji nadziemnych: 1, ilość kondygnacji podziemnych: brak danych, rok zakończenia budowy: brak danych, powierzchnia zabudowy (z dokumentów): 102 m2. Budynek wolnostojący, składający się z przyziemia, parteru oraz poddasza użytkowego. Budynek został wybudowany w latach 60-tych XX wieku, w tradycyjnej technologii murowanej z cegły pełnej. Ściany działowe również murowane z cegły. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem i otynkowane. Trzony kominowe murowane z cegły pełnej oraz cegły klinkierowej ponad poziomem dachu. Strop nad przyziemiem żelbetowy. Stropy nad parterem i poddaszem drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z gontu bitumicznego. Rynny i rury spustowe PCV, obróbki kominowe, okapniki z blachy ocynkowanej pomalowanej. Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa częściowo szklona. W budynku znajdują się następujące instalacje: elektryczna, wodna (gminna), telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacji sanitarnej (z odprowadzeniem nieczystości ciekłych do własnego szamba) oraz centralnego ogrzewania. Grzejniki panelowe. Stan techniczny budynku dobry. Jakość wykonawstwa oraz stan techniczny użytych materiałów przeciętny Budynek jest w stanie do częściowego remontu generalnego.

budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa oznaczony numerem ewidencyjnym 1871, status budynku: wybudowany, konstrukcja ścian zewnętrznych: drewniana, ilość kondygnacji nadziemnych:1, ilość kondygnacji podziemnych: brak danych, rok zakończenia budowy: brak danych, powierzchnia zabudowy (z dokumentów): 109 m2. Uwaga: budynek został rozebrany.

Uwaga: Zgodnie z mapą do celów prawnych z wykazem synchronizacyjnym sporządzoną przez biegłą sądową z zakresu geodezji przy Sądzie Okręgowym w Krakowie mgr inż. Anetę Antosz w dniu 27.10.2022 r., przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 07.11.2022 r. operatem technicznym o identyfikatorze ewidencyjnym: P.1209.2022.5714:

·         Działka ewidencyjna nr 246/6 odpowiada pb. 123/2, pgr. 3546/2, pgr. 3545/6, pgr. 3545/12, pgr. 3548/11, pgr. 3548/13

·         Pozostała część pgr 3545/5 weszła w skład działek:

− 2642 (pgr. 3545/7 o pow. 0,0241 ha), − 2638 (pgr. 3545/8 o pow. 0,0598 ha), − 2637 (pgr.3545/9 o pow. 0,0324 ha), − 2641 (pgr 3545/10 o pow. 0,0327 ha), − 205 (pgr 3545/11 o pow. 0,0752 ha),

Pozostała część pgr 3548/7 (pgr 3548/10 o pow. 0,0548 ha) oraz pozostała część pgr 3548/9 (pgr 3548/12 o pow. 0,0212 ha) weszła w skład działki nr 2642,

- Pgr. 3550/16 weszła w skład działki nr 248/4 objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00088646/1.

Nieruchomość stanowi własność dłużników: w udziałach po 1/1 części na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00035475/5.

Licytacji podlegają poniższe działki. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania.

- dz. nr 246/6 o pow. 1,1444 ha: cena oszacowania: 577 000,00 zł., cena wywołania: 384 666,67 zł.

- dz. nr 246/2 o pow. 0,17 ha: cena oszacowania: 122 000,00 zł., cena wywołania: 81 333,34 zł.

- dz. nr 246/3 o pow. 0,12 ha: cena oszacowania: 83 000,00 zł., cena wywołania: 55 333,34 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Siepraw
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna