strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Łomży Bożena Grzech
Lokal mieszkalny o powierzchni 72,05 m2, 4 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-25
Godzina: 11:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 72,05 m2, 4 pokoje
Cena wywoławcza: 149 678,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 327/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15 lok. 77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 kwietnia 2016 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w przedmiocie: prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego: Łomża, ul. Kazańska 9/33 o powierzchni 72,05 m2 składającego się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i przynależnej piwnicy oznaczonej numerem 33 o powierzchni 5,27 m2, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00044861/3] oraz udziałem 163110/10000000 we współwłasności domu i innych urządzeniach niesłużących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i udziałem 163110/10000000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki 12195/1 objętej księgą wieczystą KW LM1L/00044399/3.

 

Suma oszacowania wynosi 199 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 678,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 957,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce  oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42 1060 0076 0000 4013 4002 7494.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowej 1, sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kazańska
Miasto: Łomża
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone