strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-10
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości
Cena wywoławcza: 7 645 200,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO -MOSTOWEGO „DROMOST” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻABNIE

 

ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego oferowanego jako całość w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zgodnie z art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego za cenę nie niższą niż 7 645 200,00 zł netto [słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100].

 

W skład oferowanego przedsiębiorstwa wchodzą:

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami produkcyjno-magazynowymi z zapleczem socjalno-biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położona w miejscowości Żabno, gmina Brodnica. W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie, przedmiotowa nieruchomość ma założoną księgę wieczystą o nr PO1M/00016952/4. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działki o nr geodezyjnym 32/1, 32/2, 32/3, 180 i 181 z arkusza mapy nr 1, obręb 0012 Żabno, o łącznym obszarze 56 200 m2;

- ruchomości, w skład których wchodzą środki trwałe i wyposażenie znajdujące się w miejscowości Żabno.

 

Wyłączeniu w ramach procedury sprzedaży całego przedsiębiorstwa podlegają: wierzytelności upadłego, zapasy magazynowe, środki finansowe znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych, tajemnice przedsiębiorstwa oraz dokumentacja księgowa, finansowa i handlowa konieczna do dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego oraz podlegająca archiwizacji.

 

Zgodnie z umową dzierżawy przedsiębiorstwa zawartą w dniu 16 września 2015 r., dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedsiębiorstwa upadłego, które może być zrealizowane w terminie 1 miesiąca od zawiadomienia o sprzedaży.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

  1. złożenie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żabnie – oferta dot. sprzedaży przedsiębiorstwa, sygn. akt XI GUp 103/15 – nie otwierać”, na warunkach wskazanych w regulaminie zbycia w trybie sprzedaży z wolnej ręki wraz ze wszystkimi wymaganymi w nim oświadczeniami i dokumentami.

      Oferta nie spełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana.

 

 

  1. wpłacenie wadium w wysokości 764 520,00 zł [słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100], na konto bankowe masy upadłości: Bank Millenium S. A. 94 1160 2202 0000 0000 6089 4839 – do dnia wskazanego jako ostateczny termin do złożenia ofert, z tym zastrzeżeniem, że za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto masy upadłości.

 

Syndyk zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia konkursu ofert oraz odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Oglądanie przedsiębiorstwa upadłego, wydanie regulaminu, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz dodatkowe informacje, może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. (61) 847 69 39  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żabno
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone