strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
5 działek o łącznej pow. 27,1285 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-01
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: 5 działek o łącznej pow. 27,1285 ha
Cena wywoławcza: 8 961 820,35
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1061/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00113871/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 czerwca 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (w tym zespół pałacowo-parkowy - działka nr 6/25 i 6/42) należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-040 Kobierzyce, Biskupice Podgórne, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00113871/1, składającej się z pięciu działek o łącznej powierzchni 27,1285 ha:

1) działka nr 6/25 o pow. 0,1295 ha - położona w południowej części nieruchomości, teren płaski, zadrzewiony, nieogrodzony, niezabudowany, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, (użytki rolne zabudowane: B-PSIII 0,0795 ha oraz pastwiska trwałe: PSIII 0,0500 ha), działka wpisana do rejestru zabytków;

2) działka nr 6/31 o pow. 2,8463 ha, położona w zachodniej części nieruchomości, teren płaski, uprawiany rolniczo /grunty orne: RII 1,74 ha, RIIIb 1,1063ha, nieogrodzony, o kształcie zbliżonym do trójkąta równobocznego;

3) działka nr 6/33 o pow. 19,0261 ha (grunty orne: RI 5,8153 ha, RII 6,2684 ha, RIIIb 2,3722 ha; pastwiska trwałe - PSII 3,1728 ha; rowy: W-PsII 0,0871 ha; grunty pod stawami: Wsr-PsII 1,3103 ha), położona w północno-zachodniej części nieruchomości, teren płaski, o zróżnicowanej strukturze użytkowania, tj. we wschodniej części użytkowana rolniczo, a w zachodniej części stanowiąca część otoczenia pałacu, nieogrodzona, o kształcie nieregularnym.; wschodnim bokiem działka przylega do drogi nr 348 - Pietrzykowice-Wierzbice;

4) działka nr 6/40 o pow. 0,0445 ha (zurbanizowane tereny niezabudowane: Bp-0,0445ha), położona w południowej części nieruchomości, teren płaski, nieogrodzony, niezabudowany, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta;

5) działka nr 6/42 o pow. 5,0821 ha (tereny mieszkaniowe: B-4,2131 ha; rowy: W-0,0553 ha; grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi: Ws-0,8137 ha), położona w centralnej części nieruchomości, teren płaski, nieogrodzony, zabudowany budynkiem pałacowym, z licznymi zadrzewieniami i nasadzeniami stanowiącymi park pałacowy, o kształcie nieregularnym; w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Polnej w południowej części działki znajduje się budynek przeznaczony do rozbiórki. Pałac wybudowany pod koniec XIX w. Styl: neorenesans połączony z klasycyzmem i neobarokiem. Powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego (pałacu) wynosi 517 m2, powierzchnia użytkowa – 1 452,43 m2, wysokość budynku - 11,55 m, kubatura – 5 971 m3, powierzchnia ogólna obiektu – 2 068 m2; obiekt został wykupiony przez prywatnego inwestora w 1999 roku i od tego czasu przechodzi remont kapitalny dachu, stropów, podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej oraz elewacji; pałac posiada oryginalny układ konstrukcyjny: ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej; stropy drewniane, nad piwnicą typu kleina; schody wewnętrzne-drewniane; dach mansardowy (konstrukcja drewniana, pokrycie dachówka angobonowa w kolorze grafitowym z łupkiem filitowym, blacha miedziana), stolarka okienna: drewniana, parapety wewnętrzne: drewniane, stolarka drzwiowa: drewniana, ościeżnice drzwiowe: drewniane, tynki wewnętrzne: gładzie gipsowe; tynki zewnętrzne: cementowo-wapienne. Obiekt murowany z cegły, założony w rzucie zbliżonym do kwadratu, z ryzalitami środkowymi w elewacji północnej, południowej i wschodniej oraz z dwoma skrajnymi pseudoryzalitami od zachodu, pomiędzy którymi znajduje się taras. W narożu południowo-wschodnim usytuowana jest wieża na rzucie kwadratu. Budynek w zwartej bryle, kubicznej. Obiekt podpiwniczony, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, nakryty dachem mansardowym. Naroża podkreślone boniowaniem. Okna posiadają ozdobne opaski. Do głównego wejścia od strony południowej prowadzą wysokie, paradne schody. Park krajobrazowy założony około 1870 roku usytuowany w północnej części zespołu posiada rozbudowany układ wodny złożony ze stawów połączonych systemem rowów wodnych, wokół których występuje starodrzew. Park otacza kamienno-ceglany mur ozdobiony wieżyczkami z kulistymi zwieńczeniami. Do ogrodu od strony zachodniej prowadzi taras wyłożony mozaikową posadzką. Alejki ogrodowe częściowo również wyłożone są mozaiką. Instalacje wewnętrzne pałacu: wodno-kanalizacyjna; centralnego ogrzewania na pompy ciepła; elektryczna; telekomunikacyjna.

Zgodnie z Decyzją w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 21 lutego 2003 r. część nieruchomości objętą KW nr 113871, na której położone jest dzieło architektury – zespół pałacowo-parkowy wraz z terenem działki nr 6/25 nr mapy 1 KW nr 113871 i częścią działki nr 6/24 (obecnie działka nr 6/42 z pominięciem wydzielonych działek nr 6/43 i 6/41) nr mapy 1 KW nr 11387 wpisano do rejestru zabytków.

Suma oszacowania wynosi 11 949 093,80 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 961 820,35 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 194 909,38. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO S. A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 31.05.2016 r. (art. 962 § 1 KPC) tytuł przelewu: „rękojmia na licytację - KM 1061/14 (imię i nazwisko licytanta)”.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt. 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt. 5) kpc na dzień 24.05.2016 r. na godz. 11:00. Komornik informuje, że od dnia 25.05.2016 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20,Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Biskupice Podgórne
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone