strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 46,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-24
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 46,70 m2
Cena wywoławcza: 156 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5577/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO (SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU)

nr WA1P/00101162/8

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt Km 5577/13

(dotyczy sygn. akt I Co 461/16)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 17 (13) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. nr 119 poz. 1116) podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

24 maja 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy
ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VIII odb
ędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 13 położonego w Piastowie przy ul. Emilii Plater 1, 05-800 Piastów (lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,70 m2, III piętro), znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie (05-820 Piastów, ul. Ks. Skorupki 2), dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00101162/8 - przysługującego dłużnikowi: (…).

Suma oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 208 000,00 zł (słownie: dwieście

osiem tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Licytant przystępujący
do przetargu powinien z
łożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest
20 800,00 z
ł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego
w S
ądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych
od egzekucji i uzyska
ły w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpocz
ęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasn
ą z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Emilii Plater
Miasto: Piastów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone