strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Bożena Nowak w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,10 m2 – Bożena Nowak
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,10 m2 – Bożena Nowak
Cena wywoławcza: 80 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości Bożeny Nowak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego numer 1, położonego w Gliwicach, przy ulicy Reja 12, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: GL1G/00100896/5, o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszącej 54,10 m2 za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. od kwoty 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

  1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt – XII GUp 107/15”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA- Sygn.kiejch i Naprawczych przy Warszawskiej 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111” do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału XII Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

2.    Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 42 2490 0005 0000 4000 2096 4865.

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1.    imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2.    proponowaną cenę zakupu,

3.    oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) wraz
z oświadczeniem, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń,

4.    oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5.    zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6.    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz akceptacji warunków i zasad przetargu,

7. dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym.

 

III.     Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 6 lipca 2016 r.,
g. 10:00, sala nr 112.

1.    przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I oraz pkt. II,

2.    wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,

3.    wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4.    wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu,

5.    jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6.    cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7.    sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej,

8.    niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu
w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

9.    sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

  1. umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,
  1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

12. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,

13. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się
w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik
w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,

14. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 504 23 23 92 oraz pod adresem email: syndyk.akustosik@interia.pl.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Reja
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone