strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Lokal o powierzchni 163,81 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-13
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o powierzchni 163,81 m2
Cena wywoławcza: 414 413,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 11/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Nr KW WA1P/00097868/5

(dotyczy sygn. akt I Co 4073/15)

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KMP 11/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 

 

13 czerwca 2016 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy
ul. Kraszewskiego 22, w sali nr VII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 163,81 m2, położony w Raszynie przy ul. Bolesława Chrobrego 32, lokal nr 2, 05-090 Raszyn), dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze  KW WA1P/00097868/5 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 621 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 414 413,33 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy czterysta trzynaście złotych trzydzieści trzy grosze). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 62 162,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 §1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sadzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305 §1 kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji na rzecz której przetarg jest dokonywany podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bolesława Chrobrego
Miasto: Raszyn
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone