strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Lokal mieszkalny, Kraków
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-21
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny, Kraków
Cena wywoławcza: 323 198,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1077/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 czerwca 2016 r. o godz. 12:15

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-33 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny, położony w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 35A/202, obr. 12, stanowiący własność dłużników: (…),

posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie nr KR1P/00417996/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 430 931,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 323 198,25 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 25/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 43 093,10 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote 10/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § l kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela dowypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 13.06.2016 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kalwaryjska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone