strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza w Braniewie
Użytkowanie wieczyste działki o pow. 0,2006 ha oraz pow. 1,0454 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-04
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Użytkowanie wieczyste działki o pow. 0,2006 ha oraz pow. 1,0454 ha
Cena wywoławcza: 79 362,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1748/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00006590/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 sierpnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów w wieczystym użytkowaniu nieruchomości,

należących do dłużników: (…) (udział 1/6), (…) (udział 1/6), (…) (udział 4/6),

położonej: 14-500 Braniewo, Świętokrzyska,

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00006590/4.

Opis nieruchomości: użytkowanie wieczyste (ustanowione do 14.07.2074 r.) działki gruntu nr 351/1 o pow. 0,2006 ha oraz działki nr 351/3 o powierzchni 1,0454 ha. Działki w większości porośnięte krzewami i drzewami. Brak uzbrojenia. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewo działka 351/1 położona jest na terenach rolnych, nieużytkowych, proponowanych do rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej, działka 351/3 położona jest na terenach rolnych, nieużytkowych, proponowanych do rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej, w rejonie o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych do zabudowy, na obszarze zagrożonym zalewaniem.

 

Suma oszacowania udziału 1/6 wynosi 105 816,66 zł, kolejnego udziału 1/6 wynosi 105 816,66 zł, udziału 4/6 wynosi 423 266,66 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi kolejno: 79 362,50 zł, 79 362,50 oraz 317 450,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest kolejno 10 581,67 zł, 10 581,67 zł, oraz 42 326,67 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo podmiot legitymujący się zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do nabycia nieruchomości rolnej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie, przy ul. Sądowej 1. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Świętokrzyska
Miasto: Braniewo
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone