strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
SEMAX SA w upadłości likwidacyjnej
Znaki towarowe
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-24
Godzina: 15:30:00
Przedmiot sprzedaży: Znaki towarowe
Cena wywoławcza: 500,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości SEMAX  SA w upadłości likwidacyjnej ogłasza ofertowy nieograniczony pisemny przetargu na sprzedaż praw do znaków towarowych słowno-graficznych oraz wierzytelności przysługujących upadłej spółce

 

Oferty należy składać bądź na wszystkie bądź na poszczególne wierzytelności i/lub znaki towarowe słowno-graficzne wskazane poniżej.

 

Przedmiot przetargu:

 

A. Wierzytelności:

 

1) wierzytelność przysługująca upadłej spółce wobec Adama Domagały i Barbary Domagały w wysokości kwoty głównej 30 000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami,  wynikająca z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sygn. akt XII C 456/11 zaopatrzonego w klauzule wykonalności dla poszczególnych rat.

 

2) wierzytelność  przysługująca upadłej spółce wobec Doroty Lewandowskiej w wysokości kwoty głównej 4 476,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca 2010 r. i kosztami sądowymi w wysokości 673,00 zł – wynikająca z prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sygn. akt X GNc 9269/10. Klauzula wykonalności z dnia 13.01.2011 r.

 

3) wierzytelność przysługująca upadłej spółce wobec Anety Lackowskiej i Tomasza Adamczewskiego w wysokości wierzytelności głównej 229 834,17 zł wraz z odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty i kosztami postępowań w łącznej wysokości 17 426,00 zł – wynikająca z nakazów zapłaty Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda sygn. akt: I Nc 804/11, I Nc 805/11, I Nc 806/11, I Nc 807/11, I Nc 808/11 oraz prawomocnego wyroku utrzymującego ww. nakazy zapłaty w mocy, sygn. akt: I C 1521/11, którym nadano klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 23.03.2012 r., sygn. akt I C 1521/11.

 

4) wierzytelność przysługująca upadłej spółce wobec Marii Czepeczek i Szczepana Czepeczek – kwota główna 77 221,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu w wysokości 1 191,96 zł – wynikająca z prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. akt XII Nc 275/10. Klauzula wykonalności z dnia 25.01.2011 r. Postępowanie egzekucyjne w toku, prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, sygn. akt Km 3171/13.

 

5) wierzytelność przysługująca upadłej spółce wobec HOLICON sp. z o.o. – kwota główna 257 169,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 21.01.2014 r. i kosztami postępowania w wysokości 10 432,00 zł – wynikająca z prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. akt IX GNc 1191/14. Klauzula wykonalności z dnia 5.12.2014 r. Na rzecz upadłej spółki wyegzekwowano łącznie kwotę 117 135,75 zł. Postępowanie egzekucyjne w toku prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. akt KM 174/16.

 

6) wierzytelność przysługująca upadłej spółce wobec Andrzeja Szyszło i Doroty Szyszło w wysokości wierzytelności głównej 156 890,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 116 890,49 zł od dnia 04.01.2011 r. do dnia zapłaty i od kwoty 39 477,55 zł od dnia 29.02.2011 do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości  8 272,00 zł – wynikająca z nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu sygn. akt XII Nc  31/11 zmienionego w zakresie odsetek Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 23.12.2014 r., sygn. akt I ACa 689/14, prawomocnych, zaopatrzonych w klauzulę wykonalności.

 

7) wierzytelność przysługująca upadłej spółce wobec Andrzeja Szyszło i Doroty Szyszło w wysokości wierzytelności głównej 475 970,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1.03.2011 r. oraz kosztami postępowania w wysokości 18 567,00 zł  wynikająca z nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. akt XII Nc 28/11/3 z dnia 1.04.2011 r. i Wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17.03.2015 r., sygn. akt I ACa 1159/14, prawomocnych, zaopatrzonych w klauzule wykonalności.

 

8) wierzytelność przysługująca upadłej spółce wobec Andrzeja Szyszło i Doroty Szyszło  w wysokości wierzytelności głównej 110 739,83 zł kwota główna  wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 46 750,81 zł od dnia 4.01.2011 r. do dnia zapłaty i od kwoty 63 989,02 zł od dnia 4.01.2011 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowań w wysokości 11 757,00 zł – wynikająca z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 03.04.2014 r., sygn. akt XII C 120/12 i wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21.05.2015 r. sygn. akt I ACa 836/14, prawomocne, zaopatrzone w klauzule wykonalności.

 

9) wierzytelność przysługująca upadłej spółce wobec Andrzeja Szyszło i Doroty Szyszło – kwota główna 160 053,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1.03.2011 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 5 618,00 zł – wynikająca z nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23.05.2011 r., sygn. akt XII C 30/11 i wyroku Sądu Okręgowego z dnia 8.07.2014 r. utrzymujący w mocy nakaz zapłaty, sygn. akt XII C 754/14, prawomocne, zaopatrzone w klauzule wykonalności.

 

B.  Prawa do znaków towarowych słowno-graficznych

 

1) prawo do znaku towarowego słowno-graficznego KEEBO za cenę netto nie niższą niźli 500,00 zł;

2) prawo do znaku towarowego słowno-graficznego SEMAX za cenę netto nie niższą niźli 500,00 zł;

3) prawo do znaku towarowego słowno-graficznego redup za cenę netto nie niższą niźli 500,00 zł;

4) prawo do znaku towarowego słowno-graficznego Hey Ho! za cenę netto nie niższą niźli 500,00 zł;

5) prawo do znaku towarowego słowno-graficznego CENTUŚ za cenę netto nie niższą niźli 500,00 zł.

 

Uczestnictwo  w przetargu:

 

1. Kryteria wyboru ofert oraz szczegółowe warunki przetargu i sposobu składania ofert opisane są w regulaminie przetargu dostępnym w biurze syndyka w Gnieźnie (62-200) ul. Chrobrego 41 B, tel. (61) 424 28 38. Dokumentację związaną z wierzytelnościami stanowiącymi przedmiot sprzedaży można przeglądać w biurze syndyka. Zainteresowanym udziałem w przetargu podmiotom syndyk prześle drogą elektroniczną regulamin przetargu oraz wykaz znaków towarowych z danymi szczegółowymi (wygląd - szata słowno-graficzna, zakres ochrony).

2. Oferty można składać osobiście w biurze syndyka albo za pośrednictwem operatora pocztowego do 24 czerwca 2016 r. godzina 15:00 z dopiskiem „PRZETARG SEMAX” - decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.  Oferta winna być umieszczona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie. Otwarcie kopert z ofertami i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24 czerwca 2016 r. w biurze Syndyka  o godzinie 15:30.

3. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości:

- 2% kwoty głównej poszczególnej określonej wierzytelności  na którą składana jest oferta,

- 100,00 zł za każdy ze znaków towarowych na który składana jest oferta, 

na rachunek SEMAX SA w upadłości likwidacyjnej, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań w BGŻ SA: 79 2030 0045 1110 0000 0165 0690.

4. Oferta winna być sformułowana w języku polskim i spełniać warunki określone regulaminem przetargu i w szczególności  winna zawierać: wskazanie wszystkich bądź poszczególnych przedmiotów przetargu wraz z oferowaną ceną ich nabycia, dokumenty, z których wynika uprawnienie oferenta do składania oświadczeń woli, oświadczenia przewidziane w regulaminie przetargu, dowód wpłaty wadium.

5. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu i  prawo do zakończenia przetargu bez wyboru ofert bez wskazania przyczyn. Oferentowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania zwrotu wadium w podwójnej wysokości lub prawo do żądania odszkodowania.

 

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. (61) 424 28 38 w godzinach od 9:00-16:00.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone