strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Drelux Krystian Wencel w upadłosci likwidacyjnej
Działka o pow. 0,6785 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,6785 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym
Cena wywoławcza: 340 200,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK ZAPRASZA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Składowej 5 w Kępicach o funkcji przemysłowej o pow. 0,6785 ha zabudowanej budynkiem o funkcji produkcyjno-magazynowej o pow. użytkowej 4352,00 m2 stanowiącym odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Miastku prowadzi KW nr SL1M/00011443/1:

1.    cena wywoławcza wynosi 340 200,00 złotych (trzysta czterdzieści tysięcy dwieście złotych) plus podatek VAT,

2.    termin płatności ceny nabycia, nie później jak do dnia sporządzania umowy sprzedaży,

3.    warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na zakup nieruchomości zawierającej:

- nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i REGON oferenta,

- aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika - dodatkowo uwierzytelnione notarialnie pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, przy spółka z o.o. udokumentowane spełnienie wymagań art. 230 ksh,

- oferowaną cenę nabycia, nie niższą niż 340 200,00 złotych netto oraz sposób i termin jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że: zapoznał się z przedmiotem przetargu i zobowiązuje się pokryć opłaty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu,

4.    dowód wpłaty wadium w wysokości 34 000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące zł), na rachunek   56 1060 0076 0000 3390 0011 3802,

5.    oferty  należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 29.06.2016 r. godz. 15:30 ze wskazaniem sygn. akt VI GUp 21/15 i dopiskiem „przetarg na zakup nieruchomości w Kępicach ul. Składowa 5”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty datą wpływu oferty jest data wpływu do Sądu,

6.    w przypadku wpływu zbliżonych ofert na zakup ww. przedmiotów przetargu, dopuszcza się na posiedzeniu w dniu 30.06.2016 r. dodatkową licytację ustną; dopuszcza się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania oferty,

7.    otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym  w dniu 30.06.2016 r., w sali nr 411 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 o godz. 14:00.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Składowa
Miasto: Kępice
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone