strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka o pow. 2,00 ha zabudowana budynkiem stacji i restauracji
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-25
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 2,00 ha zabudowana budynkiem stacji i restauracji
Cena wywoławcza: 1 129 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2432/13
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński tel. (52) 356 01 10 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

 

25 lipca 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 42 w sali nr 110 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości stanowiącego: działkę numer 49/1 o powierzchni 2,00 ha zabudowaną budynkiem stacji i restauracji należącej  do dłużnika: (…), Liliana Sobolewska, położonej: 88-133 Dąbrowa Biskupia, Dąbrowa Biskupia,  dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00039372/4.

  
Suma oszacowania wynosi 1 506 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 129 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 150 650,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących w dniu sprzedaży przepisów i stawek.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 (I Co 708/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dąbrowa Biskupia
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone