strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Nieruchomości, Lubojna
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, Lubojna
Cena wywoławcza: 64 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1708/12
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

20 lipca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w księdze wieczystej jako nieruchomość rolna, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 103/2, karta mapy 8, obręb nr 0019 Lubojna o pow. 0,3424 ha, należącej do dłużników: (…) w ½ części oraz Jacek Jędrecki w ½ części, położonej w miejscowości Lubojna, ul. Ogrodowa (42-233 Mykanów), dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00066927/6.

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego I/O Warszawa 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ogrodowa
Miasto: Lubojna
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone