strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0692 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-16
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0692 ha
Cena wywoławcza: 90 380,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2078/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Piotr Winter  ul. Wiśniowa 12  działając na podstawie art. 953 k.p.c.  w zw. z art. 212 § 2 k.c.  (sprzedaż nieruchomości  w celu zniesienia współwłasności  nieruchomości) podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 

 

16 sierpnia 2016 r. o godz. 13:30

(wadium na konto komornika)

 

w sali nr 200  Sądu  Rejonowego  Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydział II Cywilny  al.  Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań  odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w celu zniesienia współwłasności  nieruchomości  stanowiącej współwłasność opisanej  jako nieruchomość gruntowa zabudowana - działka nr 6/19 o pow. 0,0692 ha położona w Zalasewie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o nr PO2P/00046349/3. Prawo własności ww. nieruchomości przysługuje (…). Budynek o stanie technicznym miernym, niskim standardzie wykończenia o pow. 56,35 m2. Potencjał nieruchomości tkwi w gruncie działki, budynek ze względu na niski stan techniczny, standard wykończenia obniża wartość nieruchomości, stąd wartość rynkowa  określona została w podejściu mieszanym uwzględniającym  koszt likwidacji obiektu. Ujawnia się niezgodność wpisu w KW  w dziale I dotycząca powierzchni  działki i numeru ewidencyjnego – konieczne sprostowanie informacji zgodnie z  ewidencją gruntów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 135 570,00 zł.

Cena wywołania (2/3 ceny oszacowania) wynosi: 90 380,00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości 13 557,00 zł. Rękojmia winna być uiszczona  na konto komornika  w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr  40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji  jak również może być  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 10.08.2016 r. godz. 14:30.

Akta postępowania   będzie można oglądać w ww.  sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 również dwa tygodnie przed terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zalasew
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone