strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zakład Usług Technicznych „Metalcraft” Marcin Kaczor w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego – Zakład Usług Technicznych METALCRAFT Marcin Kaczor
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-05
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego – Zakład Usług Technicznych METALCRAFT Marcin Kaczor
Cena wywoławcza: 14 747,09
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

 

Marcina Kaczora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Technicznych „Metalcraft” Marcin Kaczor w upadłości likwidacyjnej zs. w Kaliszu ul. Księżnej Jolanty 38 zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 551 k.c. w zw. z art. 316 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego. Przedmiotem sprzedaży są: środki transportu, urządzenia techniczne, maszyny i inne, części samochodowe oraz wierzytelności z wyłączeniem ksiąg handlowych, dokumentów podlegających archiwizacji, gotówki w kasie i na rachunku bankowym.

Cena wywoławcza jest równa cenie oszacowania i wynosi 14 747,09 zł.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto. Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem  „Oferta  - Metalcraft”  oraz wpłacenie wadium w kwocie 3 000,00 zł na rachunek bankowy masy  upadłości Zakładu Usług Technicznych „Metalcraft” Marcin Kaczor w upadłości likwidacyjnej numer: 62 1020 2212 0000 5302 0363 6560.

Termin składania ofert:  do 5.08.2016 r. godz. 14:00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka (63-300 Pleszew, ul. Daszyńskiego 1 lok. 4).

Oferta powinna zawierać:

  • dokładne dane Oferenta i jego status prawny,

oferowaną cenę nabycia jednoznacznie wyrażoną kwotowo cyframi i słownie w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu.

Do oferty należy dołączyć:

  • odpis dokumentów, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji Oferenta, w przypadku osób fizycznych  odpis dowodu osobistego poświadczonego za zgodność przez oferenta  umożliwiającego identyfikację oferenta,
  • odpis dowodu uiszczenia wadium oraz numer konta, na które należy przelać wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym ruchomości, przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, oraz, że oferent  wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 584 par. 1 k.c.,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków oferty bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie zobowiązujące do pokrycia przez Oferenta wszelkich opłat, podatków związanych z zawarciem umowy.

 

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w biurze Syndyka. O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.       

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 14 dni przelewem na rachunek bankowy podany w ofercie. Za datę zwrotu wadium uważa się datę stempla bankowego na poleceniu przelewu.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia. Zadatek  przepada w razie wycofania się oferenta  po wyborze oferty, nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta lub nie wpłacenia pozostałej ceny jaki i nie zawarcia umowy przez oferenta w terminie określonym przez  Syndyka.

Cena nabycia zostanie zapłacona przez oferenta przelewem na wskazane przez Syndyka konto w całości, najpóźniej do dnia zawarcia  umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Ze stanem przedsiębiorstwa (operatem wyceny przedsiębiorstwa) można zapoznać się w terminie składania ofert w godz. od 9:00 do 14:00 w Biurze Syndyka przy ul. Daszyńskiego 1 lok.4, 63-300 Pleszew lub uzyskać bliższe informacje o składnikach majątku przedsiębiorstwa pod nr tel. 604 534 854.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kalisz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone