strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa we Wrocławiu
Sprzedaż nieruchomości: garaż
(nieruchomości - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-18
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości: garaż
Cena wywoławcza: 7 707,80
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, działając  na podstawie art. 110 w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 poz. 599) podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu

 

18 lipca 2016 r. o godz. 12:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Zgorzelcu, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8B, 59-900 Zgorzelec, pokój 108 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj. garaż należący do (…), dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1Z/00015832/0 - wartość udziału wynosi 1/26 części w nieruchomości zabudowanej garażami w zabudowie szeregowej, położona jest na działce nr 540, w Żarskiej Wsi, AM-1, pow. 0,0485 h.

 

Oszacowana wartość nieruchomości -  udziału 1/26  wynosi 10 277,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych). Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji stanowi 75% oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 7 707,80 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedem złotych osiemdziesiąt groszy).

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 027,70 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt groszy).

Wadium winno być złożone w gotówce do rąk osoby prowadzącej licytację w godz. 8:00-9:30 albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na tutejszy organ egzekucyjny, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Wadium można także wpłacić na konto Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu

nr NBP 17 1010 1674 0012 5413 9120 0000

– z dopiskiem „wadium-egzekucja z nieruchomości” (za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie kwoty na rachunku organu egzekucyjnego).

Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz. 8:00- 9:30  (pokój 123, I piętro tut. Urzędu). Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, pozostałym licytantom zostanie zwrócone niezwłocznie. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny traci wadium.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 w/w ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 9:00-12:00, wolno przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Zgorzelcu, pokój nr 123 akta postępowania egzekucyjnego, a także będzie można oglądać w/w nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę (telefon (75) 649 48 93).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Stosownie do art. 114h § 1 i 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jeżeli przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy, bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia, obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnionej przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Pozostają w mocy również obciążenia części ułamkowej nieruchomości nieujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed dniem powstania współwłasności.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żarska Wieś
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone