strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
JK METAL sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-11
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 825 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości JK Metal spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Świdnicy,

 

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż całego, czynnego przedsiębiorstwa upadłej spółki.

 

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo upadłego, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, oferowane do sprzedaży jako całość zgodnie z art. 316 ust. 1 oraz ze skutkami określonymi w art. 317 Prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Na przedmiot sprzedaży, tj. przedsiębiorstwo jako całość, składają się:

a) prawo własności maszyn i urządzeń - środków trwałych (grupy 3-8 KRST),

b) prawo własności wyposażenia,

c) prawo własności przyrządów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Z przedmiotu sprzedaży wyłączone są:

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,

b) zapasy magazynowe i produkcja w toku,

c) należności przysługujących upadłemu,

d) przyrządy (narzędzia) udostępnione upadłemu przez zleceniodawców.

 

Opisany wyżej przedmiot sprzedaży stanowiący masę upadłości JK Metal spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Świdnicy, oferuje się do sprzedaży w całości w trybie pisemnego przetargu ofertowego za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 825 000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) według poniższych zasad:

1) Oferty nabycia przedsiębiorstwa w całości należy składać w terminie do dnia 05.08.2016 roku w biurze podawczym Sądu lub listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa JK Metal (sygnatura akt VI GUp 6/16 ) - nie otwierać”. 2) O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Sądu.

3) Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 82 500,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w terminie do 05.08.2016 roku (data uznania rachunku), na rachunek bankowy JK Metal spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Świdnicy, w mBanku, o numerze 47 1140 1140 0000 2134 8300 1001.

4) O terminie wpłaty wadium, decyduje data wpływu środków na podany rachunek bankowy masy upadłości.

5) Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

b) oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

c) oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d) oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

e) oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

g) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu drugiego przetargu,

h) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu, w tym prawnym i technicznym, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 k.c, (Uwaga: stan prawny i faktyczny sprzedawanego przedsiębiorstwa może różnić się od przedstawionego w opisie i oszacowaniu),

i) oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w punkcie 16 Regulaminu przetargu,

j) dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości,

k) oświadczenie o zobowiązaniu się do odrębnego zakupienia zapasów materiałów i surowców oraz tzw. produkcji w toku, według stanu na dzień nabycia przedsiębiorstwa.

6) Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 11.08.2016 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, sala nr 19, w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

7) Wyboru oferty dokona Syndyk, a zatwierdzenia dokona Sędzia-komisarz.

8) Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty, i do dnia zawarcia umowy, winien wpłacić całą zaoferowaną cenę.

9) Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia, a w razie niezawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w pkt. 6 z winy oferenta, wadium przepada na rzecz masy upadłości. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia, w którym przetarg został rozstrzygnięty.

10) Zastrzega się prawo Syndyka do odwołania przetargu w całości lub w części, każdym czasie oraz bez podania przyczyny jego odwołania, a także prawo jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego, bez podania przyczyny.

11) Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin przetargu.

 

Aktualne zestawienie majątku przedsiębiorstwa jest dostępne u Syndyka i można się z nim zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (pod numerem telefonu 694 00 13 14).

 

Pobierz: Regulamin przetargu.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Równa
Miasto: Świdnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone