strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Paweł Płóciennik w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i pow. 221,90 m2 ­– Paweł Płóciennik
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-29
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i pow. 221,90 m2 ­– Paweł Płóciennik
Cena wywoławcza: 431 200,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

1. Syndyk masy upadłości Pawła Roberta Płóciennika jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż   nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym  o pow. użytkowej 221,90 m2,  położonej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Łomnik 7, obejmującej działkę gruntu nr 151/2 o powierzchni 0,2213 ha, obręb geodezyjny A-9, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00056200/7 w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:

2. Cena wywoławcza 431 200,00 zł.

3. Pisemne  oferty  w języku polskim  w zamkniętych  kopertach  mogą być   składane w terminie do 25 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00  na adres: Syndyk masy upadłości Pawła Roberta Płóciennika w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria  Adwokacka  90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok  12, z czytelnym napisem na kopercie  „Oferta zakupu  nieruchomości ". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi,  prowadzony dla syndyka masy upadłości Pawła Płóciennika- Barbara Petryniak-Sidowska 90-254  Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 36 1020 3408 0000 4502 0371 9341

5. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

6. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.),

7. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.

8. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

9. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza  2 lok 12 w dniu 29 sierpnia  2016 r.  o godz. 12:00.

10. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

11. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Rozpatrywane będą tylko te oferty , które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

13. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

15. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i  zaksięgowana na koncie masy upadłości   najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

16. Regulamin konkursu  zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12 oraz na portalu internetowym.

17. Przedmiot  konkursu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  syndykiem, kontakt nr tel. 602 717 066.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Postanowienie sądu
2. Regulamin sprzedaży
3. Wycena
4. Wzór oferty

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łomnik 7
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone