strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działki o łącznej pow. 0,1423 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,1423 ha
Cena wywoławcza: 34 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1361/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu

 

8 września 2016 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

prowadzona w trybie uproszczonym

 

nieruchomości położonej w miejscowości Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna, powiat nowotarski, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00148531/4, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1424/5 i 1422/4 o łącznej powierzchni 0,1423 ha, stanowiącej własność dłużnika: (…).

Działka o nr ewid. 1422/4 o pow. 0,0480 ha położona jest na obszarze o lekkim nachyleniu. Kształt nieregularny. Stanowi grunt porośnięty trawą oraz roślinnością drzewiasto-krzewiastą, nieogrodzony. Działka nie jest uzbrojona w przyłącza sieciowe, możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej, w dalszej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od drogi gminnej, stanowiącej działkę nr ewid. 6336.

Działka o nr ewid. 1424/5 o pow. 0,0943 ha położona jest na obszarze o lekkim nachyleniu. Kształt nieregularny. Stanowi grunt porośnięty trawą oraz roślinnością drzewiasto-krzewiastą, nieogrodzony. Działka nie jest uzbrojona w przyłącza sieciowe, możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej, w dalszej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od drogi gminnej, stanowiącej działkę nr ewid. 6336.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ochotnica Dolna nr XXIV/159/04 z dnia 21.09.2004 r. z późn. zm. nieruchomość położona jest w terenach MMJ - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego.

Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 45 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 34 050,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 4 540,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed licytacją w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 565/13. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tylmanowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone