strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"1 Logistics Żuralski" Zenon Żuralski w upadłości likwidacyjnej
Działka o łącznej pow.  0,44 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-12
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o łącznej pow.  0,44 ha
Cena wywoławcza: 216 500,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Syndyk masy upadłości Zenona Żuralskiego w upadłości likwidacyjnej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „1 Logistics Żuralski” ogłasza w trybie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego ofertowy, nieograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż:

1. prawa własności nieruchomości położonej w Trzebielinie, gm. Trzebielino tj. działek
o numerach 106/4 i 106/6 o łącznej powierzchni 0,44 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bytowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miastku prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1M/00002195/1, stanowiącej własność Zenona Żuralskiego, zabudowaną budynkiem produkcyjno-magazynowym o powierzchni użytkowej 435,60  m2,

2. w formie ofertowego przetargu pisemnego, nieograniczonego,

3. cena wywoławcza wynosi 216 500,00 zł (słownie: dwieście szesnaście  tysięcy pięćset złotych),

4. jeśli przy sprzedaży wystąpi podatek VAT, zostanie doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży,

5. termin płatności ceny nabycia, nie później jak do dnia sporządzania umowy sprzedaży,

6. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na zakup przedmiotowej nieruchomości zawierającej:

a) nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i REGON oferenta,

b) aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób umocowanych do reprezentacji oferenta, a w przypadku działania przez pełnomocnika – uwierzytelnione notarialnie pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w przypadku oferenta będącego sp. z o.o. udokumentowane spełnienie warunku wymaganego art. 230 ksh,

c) oferowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej tj. 216 500,00 złotych,

d) oświadczenie, iż oferent:

- zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym i technicznym,

- uiści cenę nabycia w formie polecenia przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej
w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna – sprzedaży w formie notarialnej,

- pokryje wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności,

e) dowód wpłaty wadium,

7. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 21 650,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt  złotych), która zostanie zaliczona na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wpłata wadium winna nastąpić na rachunek bankowy upadłego prowadzony w PKO BP II Oddział w Słupsku o numerze: 60 1020 4649 0000 7702 0192 5536. Wadium uczestników, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

8. oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym
VI Wydział Gospodarczy, ul. Grodzka 6, 76-200 Słupsk do dnia 9 września 2016 roku  do godziny 15:00, ze wskazaniem sygn. akt. VI GUp 39/15  z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości - Trzebielino „1 Logistics Żuralski w upadłości likwidacyjnej”. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty datą wpływu jest data wpływu oferty do Sądu,

9. otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 12 września  2016 roku,
o godzinie 14:30 sala 113 w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy przy ulicy Grodzkiej 6 w Słupsku,

10. dopuszcza się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia,

11. zastrzega się prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,

12. w sprawach oględzin nieruchomości i szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu zwracać się można do syndyka pod numerem telefonu 509 271 653.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Trzebielino
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone