strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Użytkowanie wieczyste działek oraz prawa własności działek– Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-23
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Użytkowanie wieczyste działek oraz prawa własności działek– Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 1 161 300,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miechowie ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1377/15, 1377/17, 1387/2, 1393/1, 1394/2, 1394/3, 1399/5, 1377/23, 1377/25, 1393/3 o łącznej powierzchni 1 ha 01a 01 m2 oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na w/w działkach położonych w Miechowie, dla których Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1M/00036275/1, za cenę nie niższą niż 1 377 600,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100), do której to ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług o ile będzie on należny,

b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 306/3 o powierzchni 1 ha 92a oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na w/w działce położonej w Gabułtowie, gmina Kazimierza Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą
nr KI1I/00032503/3, za cenę nie niższą niż 675 500,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100), do której to ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług o ile będzie on należny,

c) prawa własności nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 82 oraz 85/4 o łącznej o powierzchni 7 ha 12a 03 m2 położonych
w Wolicy, gmina Busko – Zdrój, dla których Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00043532/8, za cenę nie niższą niż 1 161 300,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100), do której to ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miechowie - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt VIII GUp 31/15/S” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, i dostarczona do Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Szczęsnej-Ligęza w Krakowie (30-202) przy ul. Królowej Jadwigi 8/2, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej do dnia 21 września 2016 r. przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości, którą oferent chce nabyć, na nr rachunku bankowego 76 1020 2498 0000 8502 0572 0356, do dnia 21 września 2016 r.

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz
z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty),

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości,

4. oświadczenie, iż oferent nie jest  syndykiem, Sędzią-komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym
w tej samej linii lub stopniu,

5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług
w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

7. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

8. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń.

III.  Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Szczęsnej – Ligęzy w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 8/2 w dniu 23 września 2016 r. o godzinie 14:00.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki,
o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert,

3. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora Przetargu,

4. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

5. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

6. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez syndyka Kancelarii Notarialnej,

7. Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

8. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

9. z operatami szacunkowymi określającymi wartość nieruchomości i innymi dokumentami dotyczącymi przetargu można zapoznać się w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1 w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.

10. informacje o przetargu udzielane są w Biurze Organizatora Przetargu oraz pod
nr telefonu (32) 260 15 45,  513 859 790.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miechów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone