strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Pomeranian Mushrooms sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pomeranian Mushrooms
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-07
Godzina: 09:45:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pomeranian Mushrooms
Cena wywoławcza: 3 029 100,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości POMERANIAN MUSHROOMS Spółka z o.o.

w Pieniężnicy

tel. 606 236 293, e-mail: syndyk.sowirka@wp.pl

 

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Pieniężnicy 76, 77-304 Rzeczenica.

W skład oferowanej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi:

·prawo własności gruntu położonego w Pieniężnicy oznaczonego jako działki nr 427/7, 427/10 i 427/9 o powierzchni 34 060 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Człuchowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00031841/7, prawo własności budynków i budowli o łącznej powierzchni użytkowej 1 879,40 m2 o wartości 1 700 000,00 zł;

·maszyny, urządzenia i wyposażenie o wartości 1 329 100,00 zł.

 

Cena wywoławcza 3 029 100,00 zł zwolniona z VAT

 

Pisemne oferty zawierające:

·imię i nazwisko, lub nazwę oferenta,

·nip, regon, adres i telefon kontaktowy,

·proponowaną cenę nabycia, termin i formę zapłaty,

·dowód wpłacenia wadium,

·oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz sposób i termin zapłaty

 

należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 4.10.2016 r. ze wskazaniem sygn. akt VI GUp 23/15 z dopiskiem „Przetarg na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa POMERANIAN MUSHROOMS sp. z o.o. w Pieniężnicy”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego.

Do oferty należy dołączyć:

·oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

·aktualny wypis z właściwego rejestru oferenta,

·zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

·oferta winna być sporządzona w języku polskim, bądź przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 150 000,00 zł, na rachunek masy upadłości prowadzony przez BS Człuchów O. Czarne nr 95 9326 0006 0042 8976 2000 0010 w terminie do dnia 4.10.2016 r., które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Rozpatrzenie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi w dniu 7.10.2016 r. o godz. 9:45 w siedzibie Sądu Rejonowego VI Wydział Gospodarczy, ul. Grodzka 6, 76-200 Słupsk, sala rozpraw numer 101.

O wyniku rozpatrzenia ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

·Zastrzega się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia.

·Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pieniężnica
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone