strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Bożena Nowak w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,10 m2 – Bożena Nowak
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-06
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,10 m2 – Bożena Nowak
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości Bożeny Nowak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego numer 1, położonego w Gliwicach, przy ulicy Reja 12, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: GL1G/00100896/5, o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń  przynależnych wynoszącej 54,10 m2 za cenę nie niższą od 90% ceny oszacowania, tj. nie niższą od kwoty 72 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

 

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA  - Sygn. akt – XII GUp 107/15”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału XII Gospodarczego przy ul. Powstańców Warszawy 23, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 42 2490 0005 0000 4000 2096 4865.

 

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) wraz z oświadczeniem, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń,

4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz akceptacji warunków i zasad przetargu,

7.  dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym.

 

III.     Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu  19 października 2016 r., g. 11:30, sala nr 12.

 

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa  w pkt. I oraz pkt. II,

2. wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu  w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej,

8. niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

9. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

10. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,

11. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

12. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik  w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,

13. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Andrzeja Kustosik w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,

14. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 504 23 23 92 oraz pod adresem email: syndyk.akustosik@interia.pl.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Reja
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone