strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka o pow. 1292 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-30
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1292 m2
Cena wywoławcza: 762 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 945/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu   Dariusz Kułaj zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 września 2016 r. o godzinie 9:30

 

w budynku  Sądu Rejonowego w Zamościu  ul. Akademicka 1 wejście C odbędzie się:

 

PIERWSZA     LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:   działka gruntu nr 695 o pow. 1292 m2 zabudowana Motelem "Korona" położona w msc. Zamość, ul.  Sikorskiego 7, posiadająca założoną księgę wieczystą o nr ZA1Z/00051398/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu obciążona służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli 52 garaży polegająca na prawie przechodu, przejazdu i dojazdu przez działkę nr 695 w pasie ziemi szczegółowo oznaczonym  na mapie sporządzonej przez uprawnionego geodetę a wpisanej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego od ulicy Sikorskiego oraz umową dzierżawy nieruchomości położonej w Zamościu przy ulicy Sikorskiego 7 opisanej wyżej a zawartą w dniu 29 marca 2011 roku na czas nieoznaczony.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 017 000,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi  3/4 wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 762 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 101 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg( liczy się data wpływu na konto komornika) w gotówce, na konto komornika w

PKO BP SA O/Zamość nr 90 1020 5356 0000 1302 0007 6703

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać codziennie w terminie dwóch tygodni przed licytacją oraz oglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Z chwilą obwieszczenia o licytacji nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego współwłaścicielowi tej nieruchomości, który nie jest dłużnikiem  osobistym, przysługuje  aż do trzeciego dnia przed licytacją prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie  nie niższej niż suma oszacowania. Przy wniosku o przejęcie wnioskodawca powinien złożyć rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.     

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sikorskiego
Miasto: Zamość
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone