strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek
Udział 1/4 w nieruchomości zabudowanej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-30
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/4 w nieruchomości zabudowanej
Cena wywoławcza: 153 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3577/11 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia  Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, zawiadamia że w dniu 

 

30 września 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 242 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przy  ul. Podwale 30 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Ślewińskiego 13,

oznaczonej jako: udział w 1/4 części w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność dłużnika: (…)  w 1/4 części.  Pozostałe udziały w nieruchomości (3/4 części) stanowią własność osób trzecich niebędących dłużnikami w niniejszym postępowaniu egzekucyjnym.

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji posiada założoną Księgę Wieczystą nr KW WR1K/00016181/7 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 49 o powierzchni 837 m2 (0,0837 ha) wraz z jej zabudową i zagospodarowaniem. Działka posiada kształt regularny, foremny, jest prostokątem o wymiarach ok. 43 m x 20 m, jest narożna – wschodni, krótszy bok przylega do ulicy Ślewińskiego, dłuższy, południowy bok do ulicy Boznańskiej. Działka posiada płaskie ukształtowanie rzeźby terenu, jest ogrodzona. Działka (poza jej zabudową) jest zagospodarowana drzewami i krzewami ozdobnymi, utwardzona nawierzchnia alejek, chodników i podjazdów oraz klombami i trawnikiem. Zagospodarowanie działki jest korzystne. Nieruchomość posiada przyłącza do wszystkich sieci infrastruktury technicznej (przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne). Budynek stanowiący zabudowę działki został wybudowany w latach 60 XX wieku. Budynek o standardowych rozwiązaniach układu funkcjonalnego.

 

Nieruchomość (udział) oszacowana jest na kwotę: 230 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych, 00/100).

Cena wywoławcza na drugiej licytacji wynosi:  2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 153 333,33 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote, 33/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych, 00/100) najpóźniej w dniu licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Szczegółowe informacje udzielane sa pod numerem telefonu (71) 342 91 91. Wadium może zostać wpłacone również na rachunek bankowy komornika o numerze:

42 1020 5242 0000 2402 0020 5443  PKO BP SA III O. WROCŁAW.

Środki winny znaleźć się na rachunku komornika najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy wraz z aktami sprawy znajduje się w kancelarii komornika pod sygn. akt: KM 1594/10. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (71) 342 91 91

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ślewińskiego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone