strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Gdańsku
Lokal mieszkalny położony w Gdańśku
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-25
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny położony w Gdańśku
Cena wywoławcza: 161 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 nr 599 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, przy ul. Rzeźnickiej 54/56, pok. 316A odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – położnej w Gdańsku, przy ul. Biegańskiego 15/33, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00176308/6, stanowiącej własność zobowiązanego (…).

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 215 000,00 zł, zaś cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 250,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 oszacowanej wartości nieruchomości, to jest 21 500,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych). W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu – 91 1010 1140 0149 4813 9120 0000 – jednak, na chwilę rozpoczęcia licytacji tj. na godz. 10:00 na rachunku tym musi już znajdować się ww. kwota. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto. Ponadto można złożyć wadium w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 316A u osoby prowadzącej licytację w dniu licytacji w godzinach od 9:00 do 9:30 r.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-13:00, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę, będzie można oglądać ww. nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w pokoju 316A, akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny. Wszelkie informacje dotyczące licytacji ww. nieruchomości  można uzyskać w Drugim Dziale Egzekucji Administracyjnej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku (pokój nr 316A) oraz telefonicznie pod numerem telefonu (58) 321 25 14 (osoba prowadząca sprawę Krzysztof Peszek).

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone