strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działka niezabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-27
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana
Cena wywoławcza: 1 501 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 141/07
Opis:

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu 

27.10.2016 r.  o godz. 15.00

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18 odbędzie się

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

prowadzona w trybie uproszczonym

 

 

położonej w miejscowości Raba Wyżna, gm. Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00123368/9 składająca się z działki ewidencyjnej nr 2376/5 o powierzchni 0,4934 ha, stanowiącej własność dłużnika (…).

Grunt o kształcie zbliżonym do trójkąta, położony w strefie peryferyjnej miejscowości, przy drodze Raba Wyżna - Zakopane. Zachodnią granicę stanowi grunt nadrzeczny. Po gruncie przebiega linia średniego napięcia. Dojazd z asfaltowej drogi Rabka - Zakopane lub drogi gminnej (ul. Bielańskówka) w południowej części działki. Klasa bonitacyjna: PsVI. Grunt nieogrodzony, położony w terenie płaskim. Wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raba Wyżna - zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/160/2004 z dnia 29.03.2004r. opublikowaną w Dz.U. woj. małopolskiego nr 121 poz. 1591 z 26.05.2004r. - działka znajduje się w terenie oznaczonym w MPZP symbolami "MU" - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej z wykluczeniem obiektów stałego zamieszkania".

 

Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości.

 

Nieruchomość obj. KW NS1T/00123368/9 z uwzględnieniem praw, które pozostają w mocy (prawo nieodpłatnego dożywotniego użytkowania 1/2 części działki ewid. nr 2376/5) została oszacowana na kwotę: 95.650,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 71.737,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 9.565,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed licytacją w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 

 

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/ 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 316/14.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Raba Wyżna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone