strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,8500 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-19
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,8500 ha
Cena wywoławcza: 150 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 987/08
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 października 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 210 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność dłużników: (…), położonej we wsi Wronów, w gminie Niechlów, opisanej jako nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,8500 ha, złożonej z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: dz. 329/6 siedliskowa z domem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi o pow. 0,1900 ha oraz dz. 333/1 rolna o pow. 0,6600 ha, zlokalizowana przy strefie zainwestowania wiejskiego, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/00074325/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 200 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 150 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 §1 kpc rękojmię w wysokości 20 000,00 zł (tj. 10% ceny oszacowania) najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie przy ul. Rynek 45/2-3 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w

PKO BP S.A. Legnica 70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592; dalej: ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art.2 ust.3 ustawy, nie wyłączone od udziału w przetargu na podstawie przepisów k.p.c. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie może przekraczać 300 ha, ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 ustawy.

Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienia warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu:

-         oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa w rozumieniu ustawy gospodarstwa rolnego, poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miast);

-         zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

-         oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne;

-         oświadczenie o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miast;

-         dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art.6 ust.2 ustawy, o których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) oraz dokumentów wydanych przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wronów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone