strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,1000 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-12-01
Godzina: 13:40:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,1000 ha
Cena wywoławcza: 241 541,25
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 953/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 grudnia 2016 r. o godz. 13:40

 

w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,1000 ha położona w miejscowości Maszyce nr 72, gmina Skała, powiat krakowski, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skale, KW nr KR2P/00018627/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 322 055,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 214 703,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 32 205,50 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika

 

Deutsche Bank Polska SA 46 1910 1048 2110 2805 1196 0001

 

lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w dniu 24.11.2016 r. od godz. 9:00 do godz. 9:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Bandurskiego 8/2 w Krakowie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Maszyce
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone