strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Marcin Hadik
Sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości upadłego – lokalu mieszkalnego
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-03
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości upadłego – lokalu mieszkalnego
Cena wywoławcza: 52 084,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY:

 

Syndyk masy upadłości, Marcina Hadika zamieszkałego w Knurowie będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nr PESEL 75060808015, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości upadłego – lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w Knurowie przy ul. Reymonta 4, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00073418/2 za cenę 52 084,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote 00/100), do której zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 54/16, Marcin Hadik zamieszkały w Knurowie będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nr PESEL 75060808015” i zapakowana w kopertę z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” i dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, do dnia 25 października 2016 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu.
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na nr rachunku bankowego 94 1020 2498 0000 8502 0601 0450, do dnia 25 października 2016 r.

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

 1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 1. proponowaną cenę zakupu,
 1. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
 1. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,
 1. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.

III.   Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 3 listopada 2016 r. o godzinie 11:30,  sala 112,

 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
 1. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,
 1. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,
 1. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,
 1. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
 1. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
 1. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
 1. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
 1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza,
 1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 1. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze syndyka masy upadłości Jan Mike w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,
 1. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze syndyka masy upadłości Jan Mike przy ul. 11 Listopada 1,
 1. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 0 513 859 790.

                                                                       

                                                                       

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Reymonta
Miasto: Knurów
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone