strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Petrobudowa w likwidacji
Przetarg Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa”
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-03
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa”
Cena wywoławcza: 290 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA W ZNACZENIU PRZEDMIOTOWYM STANOWIĄCYM SKŁADNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „PETROBUDOWA” W LIKWIDACJI W PŁOCKU

 

Likwidator przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w likwidacji z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 40B, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 105359, NIP: 7740003068, REGON: 000062337,

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym stanowiącym składniki Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w likwidacji z wyłączeniem wierzytelności, praw z papierów wartościowych i środków pieniężnych, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwanymi dalej „Przedsiębiorstwem”.

Cena wywoławcza Przedsiębiorstwa: 2 900 000,00 zł. Cena nie zawiera podatku VAT.

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej: 290 000,00 zł.

Wadium, w walucie polskiej, w wysokości określonej powyżej, należy wpłacić nie później niż do
31.10.2016 r. – na rachunek Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w likwidacji nr 03 1930 1578 2320 0337 4449 0001 w tytule wpisując: „WADIUM PRZETARG”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień uznania środków finansowych na wskazanym wyżej rachunku bankowym.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG - NIE OTWIERAĆ” w warszawskim biurze Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w likwidacji: ul. Marszałkowska 115 pok. 262, 00-102 Warszawa, lub przesłać pocztą na powyższy adres w terminie do 31.10.2016 r., do godz. 15:00.

Pisemna oferta powinna zawierać:

-          dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL, adres) lub dane przedsiębiorcy (nazwa, siedziba,
nr w rejestrze) składającego ofertę,

-          datę sporządzenia oferty,

-          oferowaną cenę w PLN,

-          dowód wniesienia wadium, o którym mowa w ogłoszeniu,

-          oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Część jawna przetargu odbędzie się w warszawskim biurze Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w likwidacji: ul. Marszałkowska 115 pok. 262, 00-102 Warszawa w dniu 3.11.2016 r. o godz. 12:00.

Podmiot wybrany jako nabywca Przedsiębiorstwa zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód zapłaty. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny oraz zmiany ogłoszenia, lub warunków przetargu.

Przedmiot przetargu będzie można oglądać w dniach od 14.10.2016 roku do 28.10.2016 roku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel.: (24) 367 45 00.

Z dodatkowymi warunkami przetargu w tym z Regulaminem Przetargu można się zapoznać w dniach
14.10.2016 roku do 28.10.2016 roku, w warszawskim biurze Przedsiębiorstwa, w godzinach pracy sekretariatu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel.: (24) 367 45 00.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Płock
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone