strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki
Działki o łącznej pow. 0,2138 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-23
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,2138 ha
Cena wywoławcza: 217 689,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2604/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

23 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym składająca się z działek ewidencyjnych numer 856/7, 856/8, 858/9, 858/10 położonych w obrębie 0005 o łącznej pow. 0,2138 ha. Dwie działki ewidencyjne e858/10 oraz 856/8 opisane są jako tereny mieszkaniowe; położonej w Wojnicz, przy Łopoń, stanowiącej własność dłużnika: Szymon Malec, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie  o numerze TR1T/00112848/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 290 252,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 217 689,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, to jest 29 025,20najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji na rachunek bankowy tut. kancelarii:

PEKAO SA 73 1240 5194 1111 0010 4316 9277.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi (w tytule należy również wpisać dane licytanta, tj. imię i nazwisko, nr dowodu itp.). Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nie wymagają poświadczenia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość ta posiada ustanowione hipoteki na kwotę 499 800,00 zł – jednak nabywający kupuje nieruchomość czystą bez żadnych obciążeń prócz ww. jeżeli zostały zgłoszone najpóźniej do trzech dni przed licytacją (służebność; użytkowanie, prawa dożywotnika).

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łopoń
Miasto: Wojnicz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone