strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 243,59 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-04
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 243,59 m2
Cena wywoławcza: 567 066,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4898/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 1024/71 o powierzchni 0,1008 ha zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 243,59 m2 położonym w miejscowości Dobra przy ul. Tulipanowej 38, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00023507/0. Prawo własności nieruchomości przysługuje (…).

 

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi: 850 600,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100 zł).

 

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 567 066,67 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 zł).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości  1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 85 060,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 zł). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

BZ WBK     55 1090 1900 0000 0001 1007 4998

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

 

Osoba wpłacająca rękojmię zobowiązana jest podać następujące dane: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub firmę i REGON.

 

Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 2 listopada 2016 roku od godziny 10:00 do godziny 11:00. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można pisemnie wnioskować o inny termin oględzin nieruchomości - nie wcześniej jednak niż na dwa tygodnie przed licytacją i nie później niż na dzień przed licytacją.

 

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy nieruchomości.

 

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 91 455 36 47.

 

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 k.p.c. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 k.p.c. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Tomasz Stefanowski

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tulipanowa
Miasto: Dobra
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone