strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Hotel Liburnia Sp. zo.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-04
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk LIBURNI HOTEL sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt VI GUp 18/14 lik ogłasza  przetarg na:

 

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. ew. nr 376, 373, 372, 377, 374, 375, 354 położonych w miejscowości Wola Dębińska, gmina Dębno, powiat brzeski, woj. małopolskie

 

1.    Sprzedaż ww. nieruchomości  może nastąpić za ceny netto nie niższe niż 3/4 wartości oszacowania, a mianowicie:

 

Lp.

Nr ew. działki

Wartość oszacowania

1.

376

42 250,00 zł

TR1B/00056093/4

2.

373

77 560,00 zł

TR1B/00054226/2

3.

372

149 570,00 zł

TR1B/00015452/0

4.

377

12 260,00 zł

TR1B/00015452/0

5.

374

80 325,00 zł

TR1B/00031435/3

6.

375

128 815,00 zł

TR1B/00012629/1

7.

354

135 720,00 zł

TR1B/00012629/1

 

2.    Oferty nabycia nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa" – nie otwierać, na adres: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, wydział VI    Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24 w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

3.    Składający  ofertę  nabycia  winien  uiścić  na  rachunek  syndyka  nr 23 1050 1083 1000 0090 3041 1772, najpóźniej na trzy dni przed rozpoznaniem ofert wadium w wysokości 10% ceny oszacowania oraz doręczyć w tym terminie dowód uiszczenia wadium na wyżej wskazany adres syndyka.  

4.    Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 4 sierpnia 2015 r. godz. 12:00 sala 56 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24.

5.    Wyboru oferty dokonuje syndyk, a zatwierdzenia oferty dokonuje Sędzia-Komisarz.

6.    Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt  1-3.

7.    Wadium wniesione przez oferentów, których  oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza.

8.    Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi oferent.

9.    Koszty zawarcia umowy, ewentualny podatek od towarów i usług VAT, inne podatki i opłaty ponosi oferent.

10. Kryterium wyboru nabywcy jest oferowana cena. W przypadku dwu lub więcej ofert na tę samą nieruchomość, zostanie przeprowadzony przez syndyka, na tym samym posiedzeniu sądowym, dodatkowy ustny przetarg. Oferent nieobecny na posiedzeniu zostanie pominięty w dodatkowym przetargu. Postąpienie w ustnym przetargu wynosi minimum 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Złożona w toku przetargu ustnego oferta jest wiążąca do chwili złożenia przez innego uczestnika przetargu oferty wyższej. Przetarg ustny jest zakończony po trzecim wezwaniu do złożenia postąpienia.

11. Oferta, która nie została wybrana przez Sędziego-Komisarza, przestaje wiązać oferenta.

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza, zg. z art. 321 ust. 1 PUiN.

13. Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

14. Informacje dotyczące nieruchomości  można uzyskać  pod numerem kontaktowym syndyka:  502 151 449, e-mail: syndyk@autograf.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wola Dębińska
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone