strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Michał Lehmann z-ca Komornika Tadeusz Czarnecki
Nieruchomość zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-07
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza: 82 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 778/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1K/00044983/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Michał Lehmann z-ca Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 lipca 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 208 o pow. 0,8900 ha – 8,900 m2, położonej w miejscowości Zadory 28, gmina Czempiń. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym: BUDYNEK MIESZKALNY: powierzchnia użytkowa: 70,53 m2, BUDYNEK GOSPODARCZY: powierzchnia użytkowa: 101,50 m2,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 64-020 Czempiń, Zadory 28,

dla której Sąd Rejonowy w Kościanie I Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00044983/3 [NKW: PO1K/00044983/3].

 

Suma oszacowania wynosi 123 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Centrala

26 8951 0009 0013 6969 2000 0010

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zadory
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone